Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018

Bratislava, 12. máj 2020 - Zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že pády predstavujú najčastejšiu príčinu hospitalizácie spôsobenej úrazom. V roku 2018 tvorili takmer 60% zo všetkých hospitalizácií zapríčinených úrazmi.
 
ÚRAZY
V roku 2018 sme zaznamenali 80 647 hospitalizácií zapríčinených úrazmi. Príčinou viac ako polovice úrazov bol pád (57,1 %), pričom až 23,1 % hospitalizácií nemalo uvedenú príčinu úrazu. Hospitalizácie v dôsledku dopravnej nehody predstavovali podiel 5,2 %. Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (8,8 %) alebo z udalosti s neurčeným úmyslom (3,0 %). Hospitalizácie osôb, ktoré sa úmyselne poškodzovali alebo utrpeli úraz napadnutím tvorili v oboch prípadoch podiel menší ako 1 %.
 
Podiel hospitalizácií na úrazy podľa vonkajších príčin úrazu
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 G1
 
Vo všetkých vekových skupinách, s výnimkou skupiny 65+, boli častejšie hlásené hospitalizácie mužov ako žien. Najčastejšie boli hospitalizované osoby vo veku 65+ rokov, najmenej ich bolo vo vekovej kategórii 25 - 44 rokov.
 
Hospitalizácie na úrazy podľa vekových skupín a pohlavia
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 G2

Sledovali sme aj hospitalizácie v závislosti od príčiny úrazu a veku oboch pohlaví. V prípade úrazov zapríčinených úmyselným sebapoškodzovaním išlo najčastejšie o hospitalizácie osôb vo veku 1 – 24 rokov, ženských hospitalizácií však bolo 1,7-násobne viac ako mužských. Ak išlo o úrazy spôsobené napadnutím, tak najpočetnejšie boli hospitalizácie 1 – 24-ročných alebo 25 – 44-ročných a to v prípade mužov, ale v prípade žien to boli hospitalizácie 65-a viacročných.
 
Mnohé úrazy mali pre hospitalizovaných aj fatálne následky. Celkovo za rok 2018 zomrelo v ústavnej zdravotnej starostlivosti 1 098 osôb, z toho až 689 úmrtí bolo spôsobených poraneniami pri páde, 66 úmrtí poraneniami spôsobenými úrazom pri dopravnej nehode a 20 úmrtí poraneniami pri úraze vyplývajúceho z udalosti s neurčeným úmyslom.
 
PÁDY
V rámci úrazov zapríčinených pádom evidujeme 46 014 hospitalizácií. Príčinou takmer polovice (49 %) hospitalizácií boli pády v domácom prostredí. Pády, ktoré sa udiali na ulici a ceste predstavovali 11 % hospitalizácií. Pomerne časté boli aj hospitalizácie vyplývajúce z pádu v športových a atletických priestranstvách (3,9 %) alebo aj kolektívnych ústavných zariadeniach (3 %).
 
Podiel hospitalizácií na pády podľa miesta udalosti
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 G3
 
Hospitalizovaní pacienti najčastejšie utrpeli poranenie hlavy (20,2 %), kolena a predkolenia (19,4 %) alebo aj bedra a stehna (17,0 %). Ojedinele utrpeli poranenie krku (1,1 %) alebo členkového kĺbu a nohy (2,0 %).
 
DOPRAVNÉ NEHODY
Celkový počet hospitalizácií po úraze v dopravnej nehode bol 4 162, pričom hospitalizácie mužov (66 %) 2-násobne prevyšovali hospitalizácie žien (34 %). Pokiaľ však išlo o 25 – 44-ročných, tak hospitalizácie mužov prevyšovali hospitalizácie žien takmer 2,6-násobne.
 
Najčastejšou diagnózou po úrazoch pri dopravnej nehode bolo poranenie hlavy (28,3 %) ale pomerne časté bolo aj poranenie hrudníka (13,1 %) alebo komplexné poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (12,7 %). Menej časté boli poranenia lakťa a predlaktia (4,4 %) alebo poranenia krku (3,6 %).
 
Priemerný ošetrovací čas v dňoch, ktorý strávila osoba v ústavnej zdravotnej starostlivosti, závisel od toho do akej vekovej skupiny patrila. Čím do staršej skupiny osoba patrila, tým dlhšie pobudla v ústavnej starostlivosti.
 
Priemerný ošetrovací čas hospitalizovaných po dopravnej nehode podľa vekových skupín
 Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 G4

Za rok 2018 v dôsledku úrazu po dopravnej nehode došlo k 66 úmrtiam v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pacienti zvyčajne podľahli vnútrolebkovým poraneniam, alebo viacerým poraneniam prípadne zlomeninám postihujúcich viaceré oblasti tela.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v zverejnených štatistických výstupoch.