Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2018

V uplynulom roku podstúpilo na Slovensku liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 038 osôb. Muži tvorili až 81,6 % všetkých pacientov, ženy 18,4 %. Z počtu všetkých pacientov bolo 69,6 % pacientov liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortu zdravotníctva (rezort MZ SR) a 30,4 % v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (rezort MS SR).
 
V sledovanom období rokov 2004 – 2018 počet liečených užívateľov drog stúpal. V roku 2018 sa liečilo z drogovej závislosti o 31,2 % osôb viac ako v roku 2004.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2018 G1

Najčastejším dôvodom protidrogovej liečby bolo užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy u 41,4 % osôb zo všetkých liečených (1 258 osôb, z nich 1 210 užívalo pervitín). Liečba užívateľov stimulancií je na vzostupe od roku 2009. Užívatelia opiátov predstavovali 26,5 % (805 osôb, z nich 696 užívalo heroín). Počet liečených užívateľov heroínu zaznamenal v rokoch 2004 – 2014 klesajúci trend, ale v posledných rokoch opäť stúpol. Užívatelia drog zo skupiny kanabis sa podieľali 21,2 % (643 osôb, z nich 615 užívalo marihuanu). Menej početnými v protidrogovej liečbe boli užívatelia hypnotík a sedatív 3,5 % (106), kokaínu 0,9 % (28), prchavých látok 0,7 % (22), halucinogénov 0,1 % (4) a 5,7 % (172) tvorili užívatelia kombinácie psychoaktívnych látok, kedy primárnu drogu nie je možné určiť. 

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2018 G2 
 
Z hľadiska veku liečených užívateľov drog boli najpočetnejšími skupinami pacienti vo veku 30 – 39 rokov (1 167 osôb) a 20 – 29 rokov (1 066 osôb). Za sledované obdobie vzrástla takmer 4-násobne skupina 30 – 39 ročných liečených. Zvýšil sa aj počet pacientov vo veku 40 a viac rokov (3,5- násobne), naopak veková kategória 0 – 19-ročných v dlhodobom horizonte mierne klesá.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2018 G3 
 
Druh užívanej primárnej drogy je mierne odlišný v skupine mužov a žien a tiež v závislosti od veku.
 
Mladí muži do 19 rokov sa liečili predovšetkým z užívania kanabisu (56,4 %) a stimulancií (28,9 %). U 20 – 29-ročných (49,9 %) a 30 – 39-ročných mužov (43,3 %) prevládala liečba v dôsledku užívania stimulancií. U 40- a viacročných mužov dominovala liečba zo závislosti na opiátoch (53,0 %).
 
Pri porovnaní krajov malo najvyšší počet pacientov trvalý pobyt v Bratislavskom kraji (138,6 na 100 000 obyvateľov). S odstupom nasledovali osoby z Trnavského (69,5/100 000) a Trenčianskeho kraja (61,4/100 000). Najmenej liečených pochádzalo z Prešovského kraja (12,4/100 000). Okrem Bratislavského kraja, kde prevládali užívatelia heroínu, bolo v ostatných krajoch najviac pacientov podstupujúcich liečbu pre užívanie stimulačných látok.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2018 G4 
 
Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy bolo fajčenie (34,1 %), injekčné podanie (30,1 %) a šnupanie 22,2 %. Fajčenie je všeobecný spôsob užívania marihuany (94 % užívateľov marihuany). Heroín bol v 77 % prípadov podávaný injekčne, v 14 % prípadov fajčením. Kokaín bol v 82 % prípadov podaný šnupaním. Pervitín bol podávaný šnupaním (46 %), injekčne (26,9 %) a sčasti aj fajčením (19 %).
 
Sociálno-ekonomické ukazovatele naznačujú, že podľa pracovného stavu boli zo závislosti liečení predovšetkým nezamestnaní a závislí od inej osoby (46,2 %), podľa rodinného stavu slobodní užívatelia (83,1 %) a podľa spôsobu života žijúci s pôvodnou rodinou - rodičmi a pod. (36,6 %). Podľa vzdelania išlo hlavne o mužov so stredným vzdelaním bez maturity (35,0 %) a o ženy so základným ukončeným vzdelaním (37,9 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch.