Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 5. august 2021 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií počet liečených užívateľov drog na Slovensku medziročne klesol. Liečili sa najmä zo závislosti na pervitíne, heroíne a marihuane. Viac ako tretina liečených uviedla, že drogu užívali každý deň.
 
V roku 2020 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb. Muži tvorili až 81 % zo všetkých pacientov (2 371) a ženy 19 % (556).
 
Počet liečených užívateľov drog v roku 2020 klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 o 11,2 %. Tento medziročný pokles, ktorý narušil dlhodobý rastúci trend počtu liečených užívateľov drog, môže byť ovplyvnený opatreniami v rámci poskytovania zdravotníckych služieb v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19 a zároveň spresnením štatistického zisťovania od roku 2020 aj o hlásenie prípadov, ktoré pokračujú v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku.
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 G1

Až 43 % pacientov (1 258) bolo liečených pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (t.j. pacienti uviedli stimulanciá ako hlavnú drogu, kvôli ktorej absolvovali liečbu v zdravotníckom zariadení a popri nej pritom mohli užívať ešte aj ďalšiu, tzv. sekundárnu drogu), a z nich až 1 191 osôb užívalo pervitín. Zo závislosti od opiátov sa liečilo 663 osôb (22,7 %), a z nich až 571 užívalo heroín. Užívatelia drog zo skupiny kanabis tvorili 19,8 % ( 579 osôb), prevažná väčšina z nich užívala marihuanu (568 osôb).
 
Kým pokles celkového počtu pacientov v protidrogovej liečbe v roku 2020 sa prejavil vo všetkých skupinách užívaných primárnych drog, počet pacientov s užívanou kombináciou psychoaktívnych látok medziročne stúpol z 214 na 240 liečených osôb (9%).
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 G2

Najviac liečených užívateľov drog v minulom roku bolo vo veku 30 – 39 rokov (1 044 osôb) a 20 – 29 rokov (984 osôb). Medziročný pokles počtu pacientov oproti roku 2019 bol zaznamenaný vo všetkých vekových skupinách okrem 40- a viacročných.
 
Za sledované obdobie rokov 2004 – 2020 vzrástol počet pacientov 40 a viac ročných 4,3-násobne a 30 – 39 ročných 3,4-násobne. Naopak, počet liečených vo vekovej skupine 0 – 19 rokov v tomto dlhodobom horizonte mierne klesá.
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 G3

Najvyšší počet liečených pacientov pochádzal z Bratislavského kraja (142,3 na 100 000 obyvateľov daného kraja), z Trnavského (73,1 na 100 000) a Žilinského kraja (55,7 na 100 000). Najmenej ľudí sa liečilo v Prešovskom kraji (16,9 na 100 000).
 
Vo všetkých krajoch sa liečili najmä užívatelia pervitínu ako primárnej drogy, s výnimkou Bratislavského kraja, kde bolo najviac pacientov liečených zo závislosti na heroíne (zo všetkých 571 pacientov závislých na heroíne bolo 400 z Bratislavského kraja).
 
Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy bolo fajčenie (35,1 %; v počte 1 027 liečených), injekčné podanie (28,8 %; v počte 842 liečených) a šnupanie (24,1 %; v počte 704 liečených).
 
Okrem primárnej drogy užívalo ešte aj sekundárnu drogu 1 802 pacientov. Najčastejšie užívanou sekundárnou drogou bola v roku 2020 konopná vňať – marihuana (671 liečených užívateľov), pervitín (599 liečených užívateľov) a alkohol (204 liečených užívateľov).
 
Z celkového počtu 2 927 liečených drogovo závislých, bolo takmer 43 % (1 255 osôb) už v minulosti liečených, 38 % (1 113 osôb) sa liečilo prvý krát v živote a 16,7 % (490 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku.
 
Zo sledovania frekvencie užívania primárnej drogy v uplynulom mesiaci viac ako tretina liečených uviedla, že drogu užívali denne (35,7 %; 871 pacientov z počtu 2 437 drogovo závislých, ktorí nastúpili na liečbu v roku 2020 ). Užívanie 4 – 6 dní v týždni uviedlo 6,7 % (164) liečených osôb, užívanie 2 – 3 dni v týždni uviedlo 19,5 % (476) osôb, raz týždenne alebo menej 16,9 % (411) liečených osôb. V posledných 30 dňoch drogu neužilo 13,0 % (316) liečených.
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 G4

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.