Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 9. júl 2020 - Počet liečených užívateľov drog narastá. V uplynulom roku sa na Slovensku liečilo 3 295 drogovo závislých osôb. Až 83,2 % liečených boli slobodní ľudia a takmer polovica (47,7 %) žila s rodičmi. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu, heroínu a marihuany. Podrobnejšie spracované informácie ponúka najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
 
V roku 2019 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 3 295 osôb. Muži tvorili až 80,8 % zo všetkých pacientov (2 661) a ženy 19,2 % (634). Približne tretina (969) boli drogovo závislí, ktorí boli liečení počas výkonu trestu odňatia slobody.

Počet liečených užívateľov drog mal v období rokov 2004 – 2019 rastúci trend. V roku 2019 sa liečilo z drogovej závislosti o 42,3 % osôb viac ako v roku 2004. Nárast sa týkal viac mužov (o 45,2 %) ako žien (o 31,5 %).
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 G1V zdravotníckych zariadeniach sa najčastejšie liečili užívatelia stimulačných látok (42,7 %, t. j.1 408 osôb, z nich až 1 358 užívalo pervitín), pričom ich počet každoročne stúpa. Počet liečených užívateľov opiátov predstavoval 23,5 % (774 osôb, z nich 658 užívalo heroín). Užívatelia drog zo skupiny kanabis tvorili 21,2 % (699 osôb, z nich 677 užívalo marihuanu).
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 G2

Viac ako polovica (1 906) pacientov bola už v minulosti liečená pre drogové problémy. Až 87,5 % drogovo závislých od heroínu a 74 % užívateľov hypnotík a sedatív sa liečilo opakovane. Liečbu prvýkrát v živote vyhľadalo 1 287 pacientov.
Najviac liečených užívateľov drog v minulom roku bolo vo veku 30 – 39 rokov (1 241 osôb) a 20 – 29 rokov (1 125 osôb).
Za sledované obdobie rokov 2004 – 2019, počet 30 – 39-ročných liečených vzrástol 4-násobne. Podobne sa zvýšil aj počet pacientov vo veku 40 a viac rokov (4,1-násobne). Naopak počet liečených z vekovej skupiny 0 – 19-ročných v tomto dlhodobom horizonte mierne klesá a z vekovej skupiny 20 – 29-ročných stagnuje, a teda ich počet sa v sledovanom období veľmi nemenil.
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 G3
 
Najvyšší počet pacientov liečených zo závislosti pochádzal z Bratislavského kraja (161,3 na 100 000 obyvateľov daného kraja), Trnavského (76,0 na 100 000) a Žilinského kraja (59,9 na 100 000). Najmenej liečených pochádzalo z Prešovského kraja (12,8 na 100 000).
 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 G4
 
Najčastejším spôsobom podávania drogy bolo fajčenie (36,4 %; v počte 1 200 liečených zo všetkých 3 295), injekčné podanie (27,2 %; v počte 897 liečených) a šnupanie (23,9 %; v počte 786 liečených).

Zo závislosti boli liečení predovšetkým nezamestnaní (46,0 %). Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania to boli najmä osoby so základným ukončeným vzdelaním (34,7 % mužov a 36,3 % žien). Až 83,2 % liečených boli slobodní ľudia a takmer polovica liečených pacientov (47,7 %) žila s rodičmi v spoločnej domácnosti.

Až 38,0 % (1 251 osôb) drogovo závislých vyhľadalo liečbu z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy rodiny a priateľov. Súdom alebo políciou bola liečba nariadená 27,3 % (900 osôb) drogovo závislým.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupov.