Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 16. november 2023 – Počet návštev pacientov u všeobecných lekárov pre deti a dorast medziročne vzrástol takmer o 18 percent. Detskí lekári vykonali v priebehu minulého roka takmer 5,5 milióna vyšetrení pacientov a vyše 900-tisíc preventívnych prehliadok. Deti a mladí ľudia najčastejšie navštevovali ambulancie s ochoreniami dýchacích ciest a chorobami očí.
 
Lekári vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast v roku 2022 evidovali 1 083 754 pacientov a zaznamenali 6 217 408 návštev pacientov (vrátane návštevnej služby lekára alebo sestry u pacienta v domácom prostredí). Po výraznejšom poklese návštevnosti ambulancií počas pandémie ochorenia Covid-19 medziročne vzrástol počet návštev u všeobecných lekárov pre deti a dorast o 17,7 % a priblížil sa tak priemernému počtu návštev pred pandémiou.

 Vývoj počtu návštev vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast, 2009 – 2022
Poznámka: návštevy pacientov v ambulancii a návštevy vykonané lekárom alebo sestrou v návštevnej službe
 
Lekári pre deti a dorast vykonali v minulom roku 5 487 642 vyšetrení pacientov a z toho 909 986 preventívnych prehliadok. Deti do jedného roka absolvovali najviac vyšetrení (781 257 vyšetrení) aj preventívnych prehliadok (385 411 preventívnych prehliadok). Najmenej vyšetrení (398 233) aj preventívnych prehliadok (54 320) bolo zaznamenaných u mladých ľudí vo veku 19 až 26 rokov.
 
Pacienti do 19 rokov boli najviac sledovaní pre choroby dýchacej sústavy (1 449,1 prípadov na 10 000 evidovaných osôb v danej vekovej skupine), choroby oka a očných adnexov (553,5/10 000) a choroby kože a podkožného tkaniva (434,9/10 000).
 
Sledovaní pacienti vo veku 19 až 26 rokov sa liečili najmä na choroby dýchacej sústavy (1 378,4 prípadov na 10 000 evidovaných pacientov danej vekovej skupiny). Nasledovali choroby oka a očných adnexov (883,6/10 000) a endokrinné, nutričné a metabolické choroby (527,6/10 000).
 
V roku 2022 bolo evidovaných 55,0 % plne dojčených detí na konci šiesteho mesiaca ich života. Pre porovnanie, v roku 2009 ich bolo plne dojčených do tohto veku menej, a to 45,4 %. Najviac detí vyživovaných výlučne materským mliekom do 6. mesiaca bolo v Bratislavskom kraji (57,9 %) a Prešovskom kraji (57,8 %), najmenej ich bolo v Nitrianskom kraji (48,3 %) a Košickom kraji (51,2 %).

 Podiel plne dojčených detí k počtu evidovaných detí v % v roku 2022
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.