Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2018

Bratislava, 8.január 2020 - Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií navštevovali deti a mládež praktických lekárov najčastejšie pre respiračné ochorenia. Ďalšími často monitorovanými ochoreniami boli choroby oka a kožné ochorenia.
 
Ku koncu roka 2018 bolo v ambulanciách všeobecných detských a dorastových lekárov evidovaných 1 123 551 detí a mladých ľudí do 26 rokov. Počet návštev týchto pacientov v ambulanciách (vrátane návštevnej služby) dosiahol vyše 6,38-mil.
Ambulancie najviac navštevovali deti do 1 roka (priemerne 18,4-krát ročne). U detí vo veku 1 – 5 rokov počet návštev klesol na 7,6-krát za rok, 6 – 14-roční navštívili ambulanciu priemerne 4,9-krát, vo vekovej skupine 15 – 18-ročných bola návštevnosť 4,6-krát za rok a vo veku od 19 do 26 rokov bola najnižšia, 2,6-krát.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2018 G1 
 
Lekári pre deti a dorast urobili takmer 5,94-mil. vyšetrení a vyše 956-tis. preventívnych prehliadok. Podobne ako pri návštevách u lekára, najviac vyšetrení (priemerne 16,9-krát ročne), ako aj preventívnych prehliadok (8,4-krát ročne) absolvovali deti do jedného roka. Najmenej vyšetrení (2,4-krát za rok) a preventívnych prehliadok (0,3-krát za rok) absolvovali mladí ľudia vo veku 19 až 26 rokov.
 
Vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast v SR bolo v roku 2018 evidovaných 55 % plne dojčených detí ku koncu 6. mesiaca ich života. To je o 2,5 percentuálneho bodu viac ako v roku 2017. Najvyšší podiel plne dojčených detí z počtu evidovaných detí v danom kraji bol v Bratislavskom (62,7 %) a Prešovskom kraji (59,8 %), naopak najmenej dojčených detí bolo v Nitrianskom kraji (47,8 %).

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2018 G2 
 
Deti a mladí pacienti boli najviac sledovaní pre ochorenia dýchacej sústavy (z nich osoby s alergickými ochoreniami tvorili 55 % vo vekovej skupine 0 – 18 rokov a 66 % vo vekovej skupine 19 – 26 rokov).
 
Nasledovali choroby oka a očných adnexov a choroby kože a podkožného tkaniva, z ktorých viac ako polovicu ochorení detí vo veku 0 – 18 rokov a 42 % ochorení mladých ľudí vo veku 19 – 26 rokov tvorila atopická dermatitída.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2018 G3
Kapitola / Skupina diagnóz MKCH-10
I. A00.0 – B99 Infekčné a parazitové choroby
II. C00.0 – D48.9 Nádory
III. D50.0 – D89.9 Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov
IV. E00.0 – E90 Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
V. F01.0 – F99 Duševné poruchy a poruchy správania
VI. G00.0 – G99.8 Choroby nervovej sústavy
VII. H00.0 – H59.9 Choroby oka a očných adnexov
VIII. H60.0 – H95.9 Choroby ucha a hlávkového výbežku
IX. I00 – I99 Choroby obehovej sústavy
X. J00 – J99.8 Choroby dýchacej sústavy
XI. K00.0 – K93.8 Choroby tráviacej sústavy
XII. L00.0 – L99.8 Choroby kože a podkožného tkaniva
XIII. M00.00 – M99.99 Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
XIV. N00.0 – N99.9 Choroby močovopohlavnej sústavy
XVII. Q00.0 – Q99.9 Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.