Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 25. január 2023 – Oftalmologické ambulancie v roku 2021 sledovali vyše 730-tis. pacientov a nahlásili viac ako 1,7 mil. ich návštev. Medzi najčastejšie novozistené diagnózy u dospelých pacientov patrili glaukómy (zelený zákal), u detí a mladistvých to boli strabizmus (škúlenie) a amblyopie (tupozrakosť).
 
Oftalmologické ambulancie (vrátane odborných útvarov zameraných na mikrochirurgiu oka) v roku 2021 sledovali 730 648 pacientov a nahlásili 1 766 854 ich návštev. Na celkovom počte návštev sa pacienti s glaukómom podieľali 23,9 %, pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) 9,3 % a pacienti s diabetes mellitus ako sprievodným ochorením 6,5 %.
 
Najviac pacientov s novozisteným ochorením vo vekovej skupine do 18 rokov bolo zaznamenaných s diagnózou strabizmus (škúlenie) v počte 4 313 pacientov (39,8/10 000 obyvateľov danej vekovej skupiny). Nasledovali diagnózy amblyopie (tupozrakosť) s 2 061 novodiagnostikovanými pacientami (19,0/10 000) a glaukómy (zelený zákal) s 876 pacientami (8,1/10 000).
 

U pacientov starších ako 19 rokov patrili medzi najčastejšie novozistené diagnózy glaukómy u 31 238 pacientov (71,8/10 000 obyvateľov danej vekovej skupiny), pseudofakia (stav po implantácii vnútroočnej šošovky) u 25 363 pacientov (58,3/10 000) a suchá forma vekom podmienenej degenerácii makuly u 11 960 pacientov (27,5 /10 000).
 

S úplnou alebo praktickou slepotou sledovali v roku 2021 oftalmologické ambulancie 214 pacientov do 19 rokov a 1 678 pacientov starších ako 19 rokov.
 
Podľa územia sídla ambulancie bolo najviac sledovaných pacientov v Bratislavskom (1 865,7/10 000 obyvateľov) a Košickom kraji (1 541,4/10 000 obyvateľov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.