Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 23. november 2020 - V ambulanciách klinickej onkológie bolo v roku 2019 vyšetrených viac než pol milióna pacientov. Podľa diagnózy zistenej v minulom roku boli muži liečení rádioterapiou najčastejšie pri zhubnom nádore prostaty a ženy pri zhubnom nádore prsníka.
 
Nukleárna medicína
V roku 2019 evidovali zdravotnícke zariadenia so zameraním na nukleárnu medicínu 41 219 návštev ambulantných pacientov a 1 148 návštev hospitalizovaných pacientov. V rámci liečby bolo pacientom podaných 1 118 terapeutických aplikácií, z nich najviac (69,8 %) pri karcinóme štítnej žľazy. Pri in vitro rádionuklidových vyšetreniach bolo vyhodnotených 309 691 laboratórnych testov, z čoho viac ako polovicu (54,9 %) tvorili vyšetrenia hodnôt nádorových markerov. Pacientom bolo vykonaných 42 849 in vivo rádionuklidových vyšetrení, najvyšší podiel mali PET/CT vyšetrenia v nádorovej diagnostike (29,3 %) a trojfázová scintigrafia skeletu (23,1 %).
 
Klinická onkológia
Ambulancie klinickej onkológie zaznamenali v minulom roku 800 213 návštev pacientov. Onkológovia vykonali 512 806 vyšetrení onkologických pacientov a 90 218 terciárnych preventívnych vyšetrení. Najčastejším typom liečby bola chemoterapia (100 150 pacientov) a paliatívno-symptomatická liečba (29 053 pacientov).
 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike 2019 G1

Celková výška nákladov na liečivá v klinickej onkológii dosiahla 63,9 mil. EUR. Najvyššie náklady boli vynaložené na cytostatiká (48,3 %) a biologickú liečbu (36,4 %).
 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike 2019 G2
 
Radiačná onkológia
Ambulancie radiačnej onkológie zaregistrovali 176 283 návštev pacientov, v rámci ktorých bolo uskutočnených 15 384 vyšetrení na simulátore, 13 545 skenovaní počítačovou tomografiou (CT) pre plánovanie rádioterapie a vypracovaných 24 144 individuálnych ožarovacích plánov pre pacientov.

Externá rádioterapia bola poskytnutá 37 303 pacientom, pričom ako nenádorová terapia bola aplikovaná u 72,9 % pacientov, a ako protinádorová terapia bola využitá pri 27,1 % pacientov. Liečba brachyterapiou bola aplikovaná pri 657 pacientoch.

Najviac externých protinádorových terapeutických výkonov bolo realizovaných lineárnymi urýchľovačmi (213 817 výkonov), ďalej rádionuklidovou terapiou (10 229 výkonov) a RTG terapiou (2 628). Brachyterapia bola aplikovaná pri 2 448 výkonoch.

Pri nenádorovej rádioterapii mala najvyšší počet výkonov RTG terapia (111 363 výkonov), rádioterapia (681 výkonov) a terapia lineárnymi urýchľovačmi (598 výkonov) mali výrazne menší podiel.

Mužom bola podľa diagnózy zistenej v roku 2019 najčastejšie predpísaná liečba žiarením pri zhubnom nádore prostaty (1 189 pacientov), ďalej pri zhubnom nádore konečníka (525 pacientov) a pri zhubných nádoroch priedušiek a pľúc (517 pacientov). Ženy boli najčastejšie liečené rádioterapiou pri zhubnom nádore prsníka (2 740 pacientok), nasledovali nádory tela maternice (478 pacientok) a krčka maternice (426 pacientok).
 Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike 2019 G3

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.