Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2021

Bratislava, 16.11.2022 – Počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v posledných rokoch narastá. Kým v roku 2009 bolo v kardiologických ambulanciách pravidelne sledovaných vyše 467-tisíc pacientov, vlani už potrebovalo pravidelnú starostlivosť kardiológa takmer 700-tisíc osôb. Najčastejšie sa liečili na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.
 
Počet sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách má v dlhodobom sledovaní od roku 2009 stúpajúci trend. Po medziročnom poklese v roku 2020, ktorý bol ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, v roku 2021 počet sledovaných osôb opäť medziročne vzrástol o 3,6 %. V pravidelnom sledovaní kardiológov bolo ku koncu roka 2021 celkovo 697 577 osôb (1 283,6 osôb na 10 000 obyvateľov).
 Po prepočítaní na počet obyvateľov v danej vekovej skupine prišlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu počtu sledovaných osôb najmä v mladších vekových skupinách. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný vo vekovej skupine 0 – 24 rokov (o 16,1 %) a 25 – 44 rokov (o 8,4 %).
 
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 bolo najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami (240 590 pacientov), ischemickými chorobami srdca (170 347 pacientov) a poruchami srdcového rytmu (154 195 pacientov).
 

Najčastejšie navštevovanými boli ambulancie v Bratislavskom kraji (207 321 návštev) a v Košickom kraji (200 525 návštev), najmenej v Trnavskom kraji (80 913 návštev).
 
Najviac sledovaných pacientov nahlásili ambulancie v Košickom kraji (126 927 pacientov) a v Prešovskom kraji (101 297 pacientov), najmenej v Trnavskom kraji (36 140 pacientov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.