Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017

Bratislava, 6. december 2018 – Počas minulého roka bolo v sledovaní kardiológov takmer 660-tisíc osôb a do sledovania pribudlo 85-tisíc nových pacientov. Najčastejšie sa liečili pre hypertenzné choroby a ischemické choroby srdca. Podrobnejšie údaje prináša najnovší prehľad Národného centra zdravotníckych informácií pod názvom Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017.
 
Kardiologické ambulancie v roku 2017 zaznamenali 1 229-tisíc návštev, pričom návštevy mladistvých do 18 rokov tvorili 9 %. Najnavštevovanejšie boli ambulancie Košického (18,7 %) a Bratislavského kraja (15,3 %).
 
V sledovaní kardiológov bolo 659 965 osôb a do sledovania pribudlo 84 575 nových pacientov. Najväčšiu skupinu novoprijatých tvorili pacienti vo veku 65 a viac rokov (345,8/10 000). Po prepočte na počet obyvateľov jednotlivých pohlaví boli častejšie novodiagnostikovaní muži (162,3/10 000) oproti ženám (148,8/10 000), čo sa výraznejšie prejavilo vo vyšších vekových skupinách.

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 G1
Najviac nových pacientov bolo prijatých do sledovania s hypertenznými chorobami (59,9/10 000), ischemickými choroby srdca (38,9/10 000) a poruchami srdcového rytmu (36,0/10 000).

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 G2
U pacientov do 24 rokov boli novozistené predovšetkým poruchy srdcového rytmu (13,5/10 000) a hypertenzné choroby (12,4/10 000), pričom poruchy srdcového rytmu v tejto vekovej skupine dominovali u žien (14,3/10 000) a hypertenzné choroby u mužov (14,9/10 000). U starších 25 – 44-ročných (28,9/10 000), 45 – 64-ročných (89,3/10 000) a 65 – 74-ročných (158,7/10 000) to boli hypertenzné choroby. Vo veku 75 – 84 rokov prevažovali ischemické choroby srdca (166,6/10 000) a u 85-a viacročných poruchy srdcového rytmu (126,9/10 000).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.