Ročné výkazy za rok 2008

Finančné ukazovatele za rok 2008 sa uvádzajú v slovenských korunách - Sk

e-mail: podatelna@nczisk.sk

Na otvorenie dokumentov v stĺpci Elektronická verzia formulárov (*.xls, *.doc, *.chm) je potrebná aplikácia MS Office 97 a vyššie verzie.
Na otvorenie dokumentov v stĺpci Tlačová verzia formulárov (*.pdf) je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné pre používanie.

Označenie výkazu Názov výkazu Kontakty Elektronická
verzia
formulárov
Tlačová
verzia
formulárov
A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií Rigdová Anna
02/572 69 409
A02.zip A02.pdf
A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
A03.zip A03.pdf
A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
A04.zip A04.pdf
A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
A05.zip A05.pdf
A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
A06.zip A06.pdf
A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií Ing. Hinterschusterová
Mária

02/572 69 406
A07.zip A07.pdf
A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 406
A08.zip A08.pdf
A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií Rigdová Anna
02/572 69 409
A09.zip A09.pdf
A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
A11.zip A11.pdf
A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových) Rigdová Anna
02/572 69 409
A12.zip A12.pdf
A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
A13.zip A13.pdf
A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
A15.zip A15.pdf
A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií MUDr. Baráková Anna
02/572 69 613
A17.zip A17.pdf
A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií Ing. Hinterschusterová
Mária

02/572 69 406
A18.zip A18.pdf
A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rigdová Anna
02/572 69 409
>A20.zip A20.pdf
K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie Ing. Režný Ľubomír
02/572 69 418
K01.zip K01.pdf
K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku) Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
K02.zip K02.pdf
K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 406
K03.zip K03.pdf
K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
K04.zip K04.pdf
K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
K05.zip K05.pdf
K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne ortopedicko-protetických pomôcok Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 406
K06.zip K06.pdf
K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie Hradečný Milan
02/572 69 419
K07.zip K07.pdf
K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 406
K08.zip K08.pdf
L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia Ing. Čechvalová Milada
02/572 69 405
L01.zip L01.pdf
L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti Ing. Hinterschusterová
Mária

02/572 69 406
L03.zip L03.pdf
L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
L04.zip L04.pdf
L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
L05.zip L05.pdf
L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií Ing. Hinterschusterová
Mária

02/572 69 406
L08.zip L08.pdf
L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
L10.zip L10.pdf
L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
L11.zip L11.pdf
L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia Ing. Hinterschusterová
Mária

02/572 69 406
L12.zip L12.pdf
L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
L13.zip L13.pdf
L (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára Ing. Hinterschusterová
Mária

02/572 69 406
L14.zip L14.pdf
M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320
M01.zip M01.pdf
M (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnacov v zdravotníctve Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320
M04.zip M04.pdf
ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekon. ukazov. neštát. poskytov. zdravot. starostlivosti Ing. Režný Ľubomír
02/572 69 418
ON02.zip ON02.pdf
S (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320
S01.zip S01.pdf
S (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
S06.zip S06.pdf

Programátori:


Ing. Roman Kiss, 02/572 69 508
Jozef Barta, 02/572 69 508

Vedúci pracovníci zodpovední za zber a spracovanie výkazov:


Ing. Stanislav Ružek – vedúci odboru zdravotníckej štatistiky a zdravotných registrov, 02/572 69 401
Ing. Ján Slovík – vedúci oddelenia informatiky, 02/572 69 501

Web aplikácia ISZI 2008

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Návody pre prácu s elektronickými výkazmi


» Pracovný postup pre elektronické spracovanie výkazov za rok 2008 (PDF, 115 kB)
» Návod na používanie programu pre elektronické spracovanie výkazov za rok 2008 (PDF, 287 kB)
» Návod na zapnutie makier pre Excel 97 - 2003 (PDF, 189 kB)
» Návod na zapnutie makier pre Excel 2007 (PDF, 445 kB)