Štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne

Žiadosť o zasielanie notifikácií na zmeny v .XSD schémach (číselníkoch) prosím zasielajte na e-mailovú adresu ispzs@nczisk.sk s predmetom: „NOTIFIKÁCIA“ v štruktúre:

  • OrganizáciaNCZI
  • Meno a priezviskoMeno Priezvisko
  • E-mailová adresaispzs@nczisk.sk
  • Notifikácia na .XSD schémyÁno/Nie
  • Notifikácia na číselníkyÁno/Nie

Názov Kontakt
Platnosť od /
Účinnosť od
Na stiahnutie Oznam z dňa
XSD údajpvá základňa 4.16.0 udajova.zakladna@nczisk.sk 1.7.2017/
1.9.2017
XSD_4.16.0.zip
ChangeLog_XSD_4.16.0.pdf
.XSD schémy pre povinné osoby: Povoľovacie orgány a ÚDZS
XSD údajová základňa 4.3.0 miroslav.dokupil@nczisk.sk 1.6.2015/
1.8.2015
XSD_4.3.0.zip .XSD schémy pre povinné osoby
XSD údajová základňa 4.6.0 miroslav.dokupil@nczisk.sk 31.7.2015/
30.9.2015
XSD_4.6.0.zip
ChangeLog_XSD_4.6.0.pdf
31.7.2015 zmeny v XSD sú popísané v dokumente ChangeLog
XSD údajová základňa 4.7.0 miroslav.dokupil@nczisk.sk 9.9.2015/
9.11.2015
XSD_4.7.0.zip
ChangeLog_XSD_4.7.0.pdf
31.8.2015 zmeny v XSD sú popísané v dokumente ChangeLog
XSD údajová základňa 4.10.0 miroslav.dokupil@nczisk.sk 7.1.2016/
7.3.2016
XSD_4.10.0.zip
ChangeLog_XSD_4.10.0.pdf
1.1.2016 Zmeny v XSD sú popísané v dokumente ChangeLog
Povinná osoba Zdroj údajov Odporúčaná XSD schéma z platného balíka
Všetky Hlavička replikačnej dávky a element „Zaznam“ ReplDataTypes_v4.0.xsd
Dátová štruktúra pre číselníky Ciselnik.xsd


ÚDZS
Centrálny register poistencov PrijimatelZS.xsd
Register zdravotníckych pracovníkov ZdravotnickyPracovnik.xsd
Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti PoskytovatelZS.xsd
Register zdravotných poisťovní ZdravotnaPoisťovňa.xsd
VÚC

Register povolení


PoskytovatelZS.xsd
MZ SR
ÚDZS
RÚVZ
Komory Register zdravotníckych pracovníkov *) ZdravotnickyPracovnik.xsdZdravotná poisťovňa
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavreté medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
PoskytovatelZS.xsd
Zoznam zdravotníckych pracovníkov oprávnených predpisovať humánne lieky, zdravotnícke  pomôcky a dietetické potraviny podľa  § 119 ods.17 zák.č.362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZdravotnickyPracovnik.xsd
*) Register licencií pribudne až po rozšírení očakávanej xml dávky o údaje z neho.