Štandardizačné organizácie a aktivity

Vydávanie slovenských technických noriem a harmonizáciu národnej sústavy noriem preberaním európskych noriem a postupné aktívne zapojenie sa do tvorby európskych noriem a tiež spoluprácu s medzinárodnými štandardizačnými organizáciami (ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI) zabezpečuje od 1.1.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), kde bol novovytvorený odbor Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN).
 
NCZI má zmluvu s SÚTNom, na základe ktorej vykonáva expertnú činnosť v oblasti štandardov zdravotníckej informatiky. Zmluva umožňuje prístup k návrhom nových a úpravám existujúcich štandardov, ktoré sa uskutočňujú v rámci činností odborných technických komisií (TC) pre štandardy zdravotníckej informatiky - CEN TC 251 a ISO TC 215. Ako aktívny člen (P-member) komisie TC 215, dostáva NCZI v predstihu návrhy štandardov, ktoré môže pripomienkovať a disponuje platným hlasom pri hlasovaní o schválení - neschválení navrhovaných štandardov a ich zmien.


Zvláštny dôraz na vymedzenie štandardov pre eHealth kladie výzva Európskej komisie Európskym štandardizačným organizáciám CEN, CENELEC a ETSI nazvaná Mandate 403.