Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021

Bratislava, 22. december 2022 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021, ktorá prináša ucelený pohľad na slovenské zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľov. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií predstavuje 29. vydanie publikácie Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky, ktorá je zdrojom kvalitných a užitočných informácií o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku. Prehľadne spracované a analyzované údaje sú jedným z dôležitých zdrojov využívaným na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a politík súvisiacich rezortov. Významnými odberateľmi prezentovaných informácií sú hlavní a krajskí odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, odborné spoločnosti pôsobiace v rezorte zdravotníctva, v neposlednom rade samotní poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a ďalšia odborná ako aj laická verejnosť na Slovensku a v zahraničí.
 
Ročenka je tematicky rozdelená do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistických informácií týkajúcich sa zdravotníctva – Demografia, Zdravotný stav obyvateľstva, Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a Ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve.
 
Každá kapitola obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť. Tabuľky s ukazovateľmi zachytávajú stav za rok 2021, ako aj vývojové rady súhrnných ukazovateľov za vybrané časové obdobie viacerých rokov. Rovnako ako v minulých vydaniach publikácie, aj v tomto ročníku sú údaje spracované na úroveň Slovenskej republiky a krajov.
 
Neoddeliteľnou súčasťou každej kapitoly sú metodické poznámky s definíciami prezentovaných ukazovateľov, zdroje údajov, ako aj ďalšie informácie potrebné k ich správnej interpretácii. V prílohách sú uvedené slovné vyjadrenia ku kódom diagnóz vyskytujúcich sa v tabuľkách spolu s vysvetlením skratiek a symbolov.
 
Publikácia je zostavená prevažne z dát zozbieraných a spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií. Doplnená je však aj o údaje z ďalších štatistických zdrojov - výsledkov zo spracovania Štatistického úradu SR, zo zisťovaní Ministerstva školstva SR a z údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.