Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020

Bratislava, 22.12.2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, ktorá prináša ucelený pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií predstavuje v poradí už 28. vydanie Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky, súborné dielo, ktorým každoročne napĺňa dopyt po kvalitných a užitočných informáciách o zdravotníctve na Slovensku. Prehľadne spracované a analyzované údaje sú jedným z dôležitých zdrojov využívaným na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a politík iných rezortov. Významnými odberateľmi prezentovaných informácií sú hlavní a krajskí odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, odborné spoločnosti pôsobiace v rezorte zdravotníctva, poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci ako aj ďalšia odborná a laická verejnosť.
 
Ročenka je tematicky rozdelená do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistického zisťovania – Demografia, Zdravotný stav obyvateľstva, Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a Ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve.
 
Každá kapitola obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť. Tabuľky s ukazovateľmi zachytávajú stav za rok 2020, ako aj vývojový rad súhrnných ukazovateľov za 5-ročné časové obdobie 2016 – 2020. Údaje sú spracované na úroveň Slovenskej republiky a krajov. Ukazovatele v absolútnom vyjadrení dopĺňajú hodnoty prepočítavané v kontexte demografického zloženia populácie.
 
Neoddeliteľnou súčasťou každej kapitoly sú metodické poznámky s definíciami prezentovaných ukazovateľov, zdroje údajov ako aj ďalšie informácie potrebné k ich správnej interpretácii. V prílohách sú uvedené slovné vyjadrenia ku kódom diagnóz vyskytujúcich sa v tabuľkách spolu s vysvetlením skratiek a symbolov.
 
Publikácia je zostavená prevažne z dát zozbieraných a spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií. Doplnená je však aj o údaje z ďalších štatistických zdrojov - výsledkov zo spracovania Štatistického úradu SR, zo zisťovaní Ministerstva školstva SR a z údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.