Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019

Bratislava, 31.01.2021 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019, ktorá prináša komplexný pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku za rok 2019.
 
27. vydanie obsiahlej publikácie je tematicky rozdelené do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistického zisťovania – Demografia, Zdravotný stav obyvateľstva, Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a Ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve.
 
Jednotlivé kapitoly obsahujú tabuľky s ukazovateľmi zachytávajúcimi stav za rok 2019, ako aj vývojový rad súhrnných ukazovateľov za 5-ročné časové obdobie 2015 – 2019. Údaje sú spracované na úroveň Slovenskej republiky a krajov. Okrem tabuliek sú vybrané ukazovatele prezentované aj formou grafov a máp. Ukazovatele v absolútnom vyjadrení dopĺňajú hodnoty prepočítavané v kontexte demografického zloženia populácie.
 
Neoddeliteľnou súčasťou každej kapitoly sú metodické poznámky s definíciami prezentovaných ukazovateľov, zdroje údajov ako aj ďalšie informácie potrebné k ich správnej interpretácii. V prílohách sú uvedené slovné vyjadrenia ku kódom diagnóz vyskytujúcich sa v tabuľkách, spolu s vysvetlením skratiek a symbolov.
 
Publikácia je zostavená prevažne z dát zozbieraných a spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií. Doplnená je však aj o údaje z ďalších štatistických zdrojov - výsledkov zo spracovania Štatistického úradu SR, zo zisťovaní Ministerstva školstva SR a z údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.