Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

Bratislava, 6.11.2019 - Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018, ktorá predstavuje cenný zdroj informácií o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.
 
26. vydanie obsiahlej publikácie je tematicky rozdelené do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistického zisťovania – demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve. Jednotlivé kapitoly obsahujú tabuľky s ukazovateľmi zachytávajúcimi stav za rok 2018 a tiež vývojový rad súhrnných ukazovateľov za 5-ročné časové obdobie 2014 – 2018. Údaje sú spracované na úroveň Slovenskej republiky a krajov. Okrem tabuliek sú vybrané ukazovatele prezentované aj formou grafov. Ukazovatele v absolútnom vyjadrení dopĺňajú hodnoty prepočítavané v kontexte demografického zloženia populácie.
 
Publikácia je zostavená prevažne z dát zozbieraných a spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií. Okrem nich ju dopĺňajú ešte aj výsledky spracovaní Štatistického úradu SR, zisťovaní Ministerstva školstva SR a dáta Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
 
Tento ročník publikácie má pútavejší grafický dizajn s ešte prehľadnejšími tabuľkami. Súčasťou každej kapitoly sú metodické poznámky s definíciami prezentovaných ukazovateľov, uvedením zdroja údajov a ďalšími informáciami potrebnými k ich správnej interpretácii. V prílohách sú k dispozícii slovné vyjadrenia ku kódom diagnóz vyskytujúcich sa v tabuľkách i vysvetlenia skratiek a symbolov.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.