Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nebytových (administratívnych) priestorov.
 1. Identifikácia vyhlasovateľa
  Národné centrum zdravotníckych informácií
  Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

 2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
  Uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre cca 20 zamestnancov.
  Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výzve obchodnej verejnej súťaže – v súťažných podkladoch.

 3. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
  Súťažné podklady sú voľne dostupné na webovej stránke http://nczisk.sk/aktuality. Zároveň je možné ich osobne prevziať na adrese: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 15:00 hod. najneskôr do 31.01.2020

  Kontakt: Ing. Katarína Kadášová, tel. č.: 02/57269716 email: katarina.kadasova@nczisk.sk

 4. Obhliadka
  Uchádzač je povinný sprístupniť priestory navrhovateľa po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa v termíne od 04.02.2020 do 07.02.2020.

 5. Požiadavka na lokalitu: Košice

 6. Lehota poskytovania služieb: predpokladaný termín od 01.03.2020 – do 01.03.2022 (2 roky) s možnosťou opcie o 2 roky a to aj opakovane.

 7. Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži spĺňať a spôsob preukazovania ich splnenia ako aj ďalšie podmienky vyhlasovateľa sú špecifikované v súťažných podkladoch. Súťažný návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať:
  1. Identifikačné údaje navrhovateľa.
  2. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži.
  3. Cenová ponuka.
  4. Opis – zjednodušený architektonický nákres.
  5. Opis–všeobecný opis technického a kancelárskeho vybavenia s uvedením konkrétnych parametrov spolu s fotografiami predmetného priestoru.
  6. Návrh nájomnej zmluvy.

 8. Miesto a lehota na predkladanie súťažného návrhu: do 31.01.2020 do 12:00 hod

 9. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

 10. Miesto otvárania ponúk: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava dňa 03.02.2020 o 09:00 hod. Otváranie ponúk je neverejné.

 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Hodnotiacim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cena za nájom/mesiac s prihliadnutím najmä na technické vybavenie priestorov, štandard kancelárskeho vybavenia, doplnkové služby a lokalitu. Pri posudzovaní vhodnosti návrhu budú úspešnejšie hodnotené ponuky s lepšou dostupnosťou a možnosťou parkovania, vyšším štandardom kancelárskeho a technického vybavenia, poskytujúce bezpečnostné prvky vstupu a ponuka doplnkových služieb spojených s nájmom. Vyhlasovateľ bude prihliadať aj na doplnkové (nadštandardné, vo výzve neuvedené) služby, ktoré navrhovateľ uvedie do svojej ponuky a budú zahrnuté v mesačnom nájme.

 12. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 20.02.2020

 13. Lehota viazanosti ponuky je do 30.04.2020
Podmienky obchodnej verejnej súťaže