Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nebytových (administratívnych) priestorov.
 1. Identifikácia vyhlasovateľa
  Národné centrum zdravotníckych informácií
  Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

 2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
  Uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových (administratívnych) priestorov pre cca 12 zamestnancov.
   
  Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výzve obchodnej verejnej súťaže – v súťažných podkladoch.

 3. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
   
  Súťažné podklady sú voľne dostupné na webovej stránke https://www.nczisk.sk/aktuality. Zároveň je možné ich osobne prevziať na adrese: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 15:00 hod. najneskôr do 26.07.2023.
   
  Kontakt: Mgr. Jana Mihalovičová, tel. č.: 02/57269716 email: Jana.Mihalovicova@nczisk.sk

 4. Obhliadka
   
  Uchádzač je povinný sprístupniť priestory navrhovateľa po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa v termíne od 14.08.2023 do 18.08.2023.

 5. Požiadavka na lokalitu: Košice

 6. Lehota poskytovania služieb: predpokladaný termín od 25.09.2023 – do 24.09.2025 (2 roky) s možnosťou opcie predĺženia o 2 roky, a to aj opakovane.

 7. Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži spĺňať a spôsob preukazovania ich splnenia ako aj ďalšie podmienky vyhlasovateľa sú špecifikované v súťažných podkladoch. Súťažný návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať:
  a) Identifikačné údaje navrhovateľa.
  b) Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži.
  c) Cenová ponuka.
  d) Opis – zjednodušený architektonický nákres.
  e) Opis–všeobecný opis technického a kancelárskeho vybavenia s uvedením konkrétnych parametrov spolu s fotografiami predmetného priestoru.
  f) Vyplnený návrh nájomnej zmluvy.

 8. Miesto a lehota na predkladanie súťažného návrhu: do 10.08.2023 do 12:00 hod

 9. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

 10. Miesto otvárania ponúk: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava dňa 11.08.2023 o 09:30 hod. Otváranie ponúk je neverejné.

 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Hodnotiacim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cena za nájom/mesiac s prihliadnutím najmä na technické vybavenie priestorov, štandard kancelárskeho vybavenia, doplnkové služby a lokalitu. Pri posudzovaní vhodnosti návrhu budú úspešnejšie hodnotené ponuky s lepšou dostupnosťou a možnosťou parkovania, vyšším štandardom kancelárskeho a technického vybavenia, poskytujúce bezpečnostné prvky vstupu a ponuka doplnkových služieb spojených s nájmom. Vyhlasovateľ bude prihliadať aj na doplnkové (nadštandardné, vo výzve neuvedené) služby, ktoré navrhovateľ uvedie do svojej ponuky a budú zahrnuté v mesačnom nájme.

 12. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 25.08.2023

 13. Lehota viazanosti ponuky je do 31.10.2023

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (PDF, 721 kB)