Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2017

Bratislava, 18. máj 2018 – Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupňuje najnovšie štatistické výstupy o ústavnej psychiatrickej starostlivosti formou datasetov, z ktorých vyplýva, že v rámci duševných porúch liečených v ústavnej psychiatrickej starostlivosti tvorila porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (F10) takmer štvrtinu všetkých hospitalizácií, najvyšší podiel dlhodobých hospitalizácií (viac ako 90 dní) si vyžiadali poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F90 – F98) a poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok (F11 – F19). 37 % hospitalizácií bolo vôbec prvých v živote a 22 % opakovaných v sledovanom roku, pričom najvyšší podiel (30 %) opakovaných prijatí za jednotlivé skupiny diagnóz bol pri duševnej zaostalosti (F70 – F79).
 
Pre duševné poruchy a poruchy správania bolo v roku 2017 na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení uskutočnených spolu 43 009 hospitalizácií, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 1,2 %, no z hľadiska pohlavia bol pokles zaznamenaný len u žien. Muži tvorili celkovo 56,3 % prijatí. Najčastejšie boli hospitalizovaní pre poruchy spôsobené užívaním alkoholu (F10) a ženy pre afektívne poruchy (F30 – F39). Podľa pracovného stavu sa najviac hospitalizácií týkalo nezamestnaných mužov a žien starobných dôchodkýň.

Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2017 G1

Porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (F10)
predstavovala 26,5 % zo všetkých hospitalizácií, pričom z hľadiska pohlavia pri nej muži (77 %) výrazne dominovali oproti ženám. Medziročne počet hospitalizácií s touto diagnózu vzrástol o 0,4 %, u mužov až o 1,1 %. Najvyšší počet prijatí bol vo veku 40 až 49 rokov. Podľa kraja trvalého bydliska pacienta mala táto diagnóza najsilnejšie zastúpenie v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

Ústavná psychiatrická starostlivosť v SR 2017 G2

Ďalšou skupinou porúch psychiky vyžadujúcou si časté hospitalizácie bola schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 – F29), ktorá zo všetkých prijatí tvorila 18,5 %. Najväčší počet hospitalizácií s touto skupinou diagnóz sme zaznamenali vo veku 30 až 39 rokov a primárne išlo o schizofréniu (F20). Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 – F09) sa na všetkých hospitalizáciách podieľali 14,6 %. Týkajú sa predovšetkým starších pacientov, 79 % prijatí do ústavnej starostlivosti s nimi bolo u 60- a viacročných pacientov, pričom z konkrétnych diagnóz to boli najmä iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou (F06) a demenciou pri Alzheimerovej chorobe (F00). 14,2 % hospitalizácií predstavovali afektívne poruchy (F30 – F39). U mužov bola táto skupina diagnóz až piatou v poradí, zato u žien sa v roku 2017 vyšplhala na prvé miesto. Najviac hospitalizácií si pritom vyžiadala recidivujúca depresívna porucha (F33).
Hospitalizácie detí a mladistvých od 0 do 17 rokov tvorili 5,6 % všetkých prijatí. Najviac prípadov predstavovala diagnóza F92 – zmiešané poruchy správania, F70 – ľahká duševná zaostalosť a F43 – reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy. Viac informácií o ústavnej psychiatrickej starostlivosti sa dozviete prostredníctvom zverejnených datasetov NCZI, pomocou ktorých si vyberiete dáta podľa vlastných požiadaviek.