Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Tlačová správa, 18. november 2015 – Tretia novembrová streda každoročne patrí Svetovému dňu chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP). V tomto roku je to 18. november. Údaje o počte sledovaných a liečených pacientov s týmto závažným ochorením na Slovensku každoročne prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR. Dlhodobý vývoj poukazuje na zvyšujúci sa počet pacientov s týmto ochorením. Kým v roku 2000 bolo v pneumologických ambulanciách evidovaných 52 215 pacientov, v roku 2014 sa ich počet zvýšil na 86 979, čo predstavuje nárast o takmer 35-tisíc osôb.
 
V roku 2014 naši pneumológovia evidovali 86 979 pacientov s CHOCHP (v tom s ľahkou formou 28 740 pacientov, so stredne ťažkou formou 37 212 pacientov, s ťažkou formou 16 715 pacientov a veľmi ťažkou formou 4 312 pacientov). Najväčší počet sledovaných pacientov s týmto ochorením bol v Prešovskom (17 064) a Košickom (14 001) kraji a najmenší v Bratislavskom (6 131) kraji.
 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na CHOCHP celosvetovo až 64-miliónov ľudí a približne 3-milióny ľudí jej každoročne podľahne. WHO predpokladá, že v roku 2030 sa CHOCHP stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Primárnou príčinou CHOCHP je tabakový dym (aj ako dôsledok pasívneho fajčenia). CHOCHP momentálne postihuje už takmer v rovnakej miere ženy ako mužov. Podľa štúdií je to čiastočne v dôsledku zvýšeného užívania tabaku u žien v rozvinutých krajinách.
 
Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Následkom toho vzduch neefektívne prúdi do a von z pľúc. Najmä výdych, ale neskôr aj nádych sú čoraz namáhavejšie. CHOCHP vzniká ako následok inhalovania škodlivých látok ako je cigaretový dym, prachové častice, uhlie, dym, výpary leptavých látok a iné. Toto ochorenie sa preto častejšie vyskytuje v profesiách kde je človek vystavený cementovému prachu, sírovodíku, chlóru, smogu, taktiež sa častejšie diagnostikuje baníkom a pracovníkom v textilných fabrikách. Toto zápalové ochorenie priedušiek sa prejavuje chronickým kašľom, často s produkciou hlienov, dýchavičnosťou a častejšími infekciami dýchacích orgánov. V pokročilých štádiách sa nedostatočne okysličujú životne dôležité orgány a pacienti sú často odkázaní na kyslíkový prístroj. Aj keď je toto ochorenie nevyliečiteľné, je liečiteľné a skorá diagnostika predchádza ďalším pridruženým komplikáciám, keďže škody, ktoré vznikli na dýchacích cestách sa už nedajú zvrátiť. Mnohí ľudia však ani netušia, že by týmto ochorením mohli trpieť keďže príznaky sa rozvíjajú pomaly a mnohí ľudia akceptujú chronický kašeľ a dýchavičnosť ako bežnú súčasť starnutia, či ako dôsledok fajčenia. Podľa odhadov až 50% prípadov tohto ochorenia zostáva nediagnostikovaných. Vyšetrenie na CHOCHP zahŕňa detailné posúdenie anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, spirometriu, RTG snímok hrudníka a stanovenie adekvátnej liečby. V súčasnosti je na Slovensku dostatok kvalitných a účinných liekov, ktoré pacientom prinášajú úľavu od príznakov a bránia rozvinutiu ochorenia.
 
Chronická obštrukčná choroba pľúc je veľkým celosvetovým zdravotným, ekonomickým aj sociálnym problémom. Ochorenie je zákerné v tom, že sa začína veľmi nenápadne. Často sa prejaví až v štádiu, keď sú pľúcne funkcie už veľmi obmedzené a preto je potrebné dodržiavať prevenciu, ktorá zahŕňa v prvom rade úplné vyvarovanie sa fajčeniu a podľa posolstva k Svetovému dňu „Nie je príliš neskoro“ dbať na včasnú diagnostiku ochorenia a dodržiavanie stanovenej liečby.
 
Graf 1: Počet dispenzarizovaných pacientov na CHOCHP podľa krajov SR, r. 2014
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc G1 
 
Zdroj údajov: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01, r.2014

 
Graf 2: Vývoj počtu dispenzarizovaných pacientov na CHOCHP, rok 2000-2014
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc G2 
 
Zdroj údajov: Ročné výkazy o činnosti ambulancií pre tuberkulózu a respiračné choroby A (MZ SR) 3-01, Ročné výkazy o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01.