Štatistika hospitalizovaných v SR 2017

Bratislava, 24. júl 2018 – Choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia patrili v minulom roku medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sleduje zdravotný stav populácie Slovenska pri ochoreniach vyžadujúcich hospitalizáciu za rok 2017. Ponúka však aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.
 
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku bolo v uplynulom roku ukončených 1 204 737 hospitalizácií (528 593 mužov a 676 144 žien), čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 8 708 prípadov. Výrazná prevaha žien súvisí s potrebou ústavnej zdravotnej starostlivosti o ženu v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 G1

Hospitalizácie na choroby obehovej sústavy za posledné roky mierne klesajú (medziročne o 0,8 %, oproti roku 2014 o 2,7 %), no stále sú najčastejším dôvodom prijatia do ústavnej zdravotnej starostlivosti (15,4 %).
Druhou najčastejšou príčinou prijatia do ústavnej zdravotnej starostlivosti boli choroby tráviacej sústavy. Tie tvorili 9,5 % všetkých hospitalizácií s medziročným poklesom o 4,7 %.
Nádory sa na všetkých hospitalizáciách podieľali 9,5 %, pričom ich počet oproti roku 2016 vzrástol o 1,3 %.
 
Pri členení podľa odborných útvarov bol najvyšší počet hospitalizácií zaznamenaný na oddeleniach vnútorného lekárstva (11,6 %), chirurgie (10,3 %) a gynekológie a pôrodníctva (10,0 %).
 
Už dlhodobo sledujeme trend poklesu priemerného ošetrovacieho času pri hospitalizáciách. Priemerný ošetrovací čas sa medziročne mierne znížil z 6,6 na 6,5 dní, za posledných desať rokov sa však znížil až o 1,2 dňa.

Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 G2

Najviac hospitalizácií pri prepočte na 1 000 obyvateľov daného kraja bolo v Prešovskom (236,8), Žilinskom (229,1) a Banskobystrickom kraji (228,1), najmenej v Bratislavskom a Trnavskom kraji (v oboch 202,7).
 
Najčastejšími diagnózami, kvôli ktorým boli pacienti hospitalizovaní (okrem tých, ktoré sa netýkajú priamo chorobnosti, ale súvisia s pôrodom, narodením dieťatka a hospitalizáciou zdravej osoby s pacientom), boli srdcové zlyhanie (26 112 prípadov), mozgový infarkt (21 234 prípadov), chronická ischemická choroba srdca (17 892 prípadov), predsieňová fibrilácia a flater (16 965 prípadov), žlčové kamene (16 400 prípadov), bolesť chrbta – dorzalgia (16 075 prípadov) a zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom (15 536 prípadov).
 
Zomrelo celkovo 29 991 hospitalizovaných, pričom najviac úmrtí sme zaznamenali na diagnózy srdcové zlyhanie, zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, respiračné zlyhanie nezatriedené inde a mozgový infarkt.
 
Podrobnejšie informácie nájdete v publikácii Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 a tiež v analytických tabuľkových výstupoch, z ktorých je možné vytvoriť ďalšie prehľady, napríklad najčastejšie príčiny hospitalizácie podľa vekových skupín či počet hospitalizácií podľa štátu trvalého bydliska pacienta a iné.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.