Štatistika hospitalizovaných v SR 2015

Bratislava, 14. október 2016 - Publikácia predkladá nielen súhrn štatistických údajov o príčinách, dĺžke a priemernom čase hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ale aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.
 
Štatistika hospitalizovaných
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v minulom roku v SR ukončených 1 203 154 hospitalizácií (522 993 mužov, 680 161 žien). Väčší podiel žien bol spôsobený hospitalizáciami v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a potrebou hospitalizácie pri sprevádzaní chorého dieťaťa.

Štatistika hospitalizovaných v SR 2015 
 
Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 6,6 dňa. Najdlhší ošetrovací čas si vyžadovali duševné poruchy a poruchy správania (27,1 dňa).
Zo sledovania veku hospitalizovaných je zrejmé, že potreba prijatia do ústavnej starostlivosti rastie s vekom. Najviac hospitalizácií na 1 000 obyvateľov (717,8) bolo u 85- a viacročných pacientov, najmenej ich bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 5 – 14-ročných (87,3/1 000).
 
Choroby obehovej sústavy sú dlhodobo najčastejšou príčinou hospitalizácií. V roku 2015 tvorili 15,7 % všetkých hospitalizácií. Druhým najčastejším dôvodom prijatia do ústavnej zdravotnej starostlivosti (9,7 %) boli choroby tráviacej sústavy. Nádory tvorili 9,2 % všetkých hospitalizácií.
 
Pri členení podľa odborných útvarov, najvyšší počet hospitalizácií bol evidovaný na oddeleniach vnútorného lekárstva (12,3 %), chirurgie (10,4 %), gynekológie a pôrodníctva (10,1 %), pediatrie (8,1 %) a neurológie (5,8 %). Operácia bola nutná u 10% hospitalizovaných pacientov, 33 % pacientom bola podávaná medikamentózna liečba a 25% pacientov bolo liečených infúziami.
 
Najviac hospitalizácií sa uskutočnilo v Prešovskom (235,4 hospitalizácií na 1 000 obyvateľov), Košickom (232,6/1 000) a Banskobystrickom kraji (227,6/1 000).
 
Demografia
Počet obyvateľov Slovenska k 31. 12. 2015 bol 5 426 252 osôb, z toho 2 646 082 mužov a 2 780 170 žien. Na 1 000 mužov pripadalo 1 051 žien.
V minulom roku sa narodilo 55 602 detí, čo je o 569 detí viac ako v roku 2014. Zomrelo 53 826 obyvateľov, o 2 480 viac ako v predchádzajúcom roku. Prirodzený prírastok, teda rozdiel počtu živonarodených a zomretých, bol 0,3 ‰
 
Dlhodobo klesá podiel produktívnej zložky obyvateľstva (15 – 64 rokov), ktorý mal v roku 2015 hodnotu 70,22 % (v roku 2014 to bolo 70,73 %). Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) sa naopak zvyšuje, z 13,96 % v roku 2014 vzrástol na 14,45 % v roku 2015.
Index starnutia sa dlhodobo zvyšuje, v roku 2015 na 100 detí pripadalo 94,2 seniorov, v roku 2014 to bolo 91,2.