Štatistika hospitalizovaných v SR 2014

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií s názvom Štatistika hospitalizovaných v SR 2014. Okrem údajov mapujúcich príčiny, dĺžku a priemerný čas hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach ponúka publikácia aj prehľad vybraných demografických charakteristík populácie SR.
 
Štatistika hospitalizovaných

Štatistika hospitalizovaných v SR 2014 G1 
 
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku bolo v uplynulom roku ukončených 1 184 486 prípadov hospitalizácií (513 811 mužov a 670 675 žien). Výrazná prevaha žien súvisí s potrebou ústavnej zdravotnej starostlivosti o ženu v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Potreba hospitalizácie stúpa s pribúdajúcim vekom, najviac sme ich zaznamenali u 55- a viac ročných osôb.
 
S vekom rastie aj priemerná dĺžka ošetrovacieho času. Zatiaľ čo vo vekovej skupine 1 – 4-ročných to bolo 4,3 dňa, u 65 –74-ročných vzrástla na 7,3 dňa a u 85- a viacročných až na 9 dní. Priemerný ošetrovací čas pri hospitalizáciách bol 6,7 dňa. Najdlhší ošetrovací čas sa vyžadoval pri duševných poruchách a poruchách správania (27,4 dňa) a najkratší pri chorobách oka a jeho adnexov (3,7 dňa).
 
Najvyšší počet hospitalizácií sme zaznamenali v odborných útvaroch: vnútorné lekárstvo (12,3 % s priemerným ošetrovacím časom 6,6 dňa), chirurgia (10,4 % s priemerným ošetrovacím časom 4,6 dňa) a gynekológia a pôrodníctvo (10,3 % s priemerným ošetrovacím časom 4,6 dňa). Operácia bola potrebná pri 10,3 % hospitalizácií.
 
Medzi najčastejšie príčiny hospitalizácie patrili choroby obehovej sústavy (16,1 %), choroby tráviacej sústavy (9,6 %) a nádory (9,3 %).

Štatistika hospitalizovaných v SR 2014 G2 
 
Najviac hospitalizácií sa uskutočnilo v Prešovskom (230,8/ 1 000 obyvateľov ), Košickom (229,2/1 000 obyvateľov) a Banskobystrickom kraji (225,8/ 1 000 obyvateľov).
 
Demografia
 
Počet obyvateľov Slovenska k 31. 12. 2014 bol 5 421 349, z toho 2 642 328 mužov a 2 779 021 žien (na 1 000 mužov pripadalo 1 052 žien).
 
V uplynulom roku sa narodilo o 210 viac detí ako v roku 2013, konkrétne 55 033 živonarodených detí (28 100 chlapcov, 26 933 dievčat). Hrubá miera pôrodnosti bola 10,2 živonarodených detí/1 000 obyvateľov). Úmrtnosť dosiahla 9,5 zomretých na 1 000 obyvateľov, spolu zomrelo 51 346 ľudí (26 499 mužov, 24 847 žien). Najčastejšími príčinami smrti boli choroby obehovej sústavy (25 198 úmrtí), nádory (13 469) a choroby dýchacej sústavy (3 279).
 
Podiel produktívnej zložky obyvateľstva (15 – 64 rokov) klesol z 71,14 % na 70,73 %. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (65 rokov a viac) sa naopak zvýšil o 0,46 percentuálneho bodu na 13,96 %. Každoročne sa zvyšuje aj stredná dĺžka života pri narodení (alebo tzv. nádej na dožitie). Oproti roku 2013 narástla o 0,29 roka u mužov na hodnotu 73,19 a o 0,39 u žien na hodnotu 80,00 roka. Zvýšenie obyvateľov v poproduktívnom veku a tiež strednej dĺžky života pri narodení svedčí o pretrvávajúcom demografickom jave starnutia populácie.