Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016

Bratislava, 5. apríl 2018 – Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií z publikácie Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 poukazujú aj na každoročný nárast počtu pôrodov u žien vo vyšších vekových skupinách, zvyšovanie záujmu o včasnú prenatálnu lekársku starostlivosť a v posledných troch rokoch tiež rast podielu spontánnych pôrodov v porovnaní s operačnými pôrodmi.
 
V roku 2016 bolo v ústavných zdravotníckych zariadeniach SR evidovaných 57 027 pôrodov s medziročným nárastom o 1 915. Počet pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku bol 43,3, pričom podľa územia trvalého bydliska ich bolo najviac v Bratislavskom (51,4 ‰) a Prešovskom kraji (48,4 ‰), najmenej v Nitrianskom (37,7 ‰) a Trenčianskom kraji (38,3 ‰).
 
Z hľadiska veku rodičky dlhodobo pozorujeme rast pôrodov vo vyššom veku. V mladšom veku rodia najmä ženy z Prešovského, ale aj Košického a Banskobystrického kraja. V Prešovskom kraji napríklad tvoria rodičky vo veku 20 – 24 rokov 20,6 %, zatiaľ čo v Bratislavskom len 6,8 % a naopak 30 – 34-ročné rodičky predstavovali v Prešovskom kraji 25,0 % a v Bratislavskom až 41,5 %. Podobne je to aj pri počte pôrodov prvorodičiek, ktoré sú najmä v Bratislavskom kraji výrazne staršie.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 G1

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil aj záujem o prenatálnu lekársku starostlivosť do 12. týždňa. V roku 2016 ju začalo 83,6 % rodičiek, v roku 2015 to bolo len 82,2 % a najčastejšie išlo o rodičky s vysokoškolským vzdelaním (92,1 %), keďže včasná prenatálna starostlivosť stúpa s úrovňou dosiahnutého vzdelania. Najfrekventovanejším spôsobom pôrodu bol spontánny pôrod (66,9 %), ktorého podiel sa znižuje s rastom veku rodičky. Podiel operačných pôrodov cisárskym rezom klesol oproti predchádzajúcemu roku z 30,5 na 30,0 %. Okrem cisárskeho rezu bolo z ostatných operačných pôrodov 1,8 % ukončených vákuumextraktorom a 0,5 % forcepsom.
 
VÝVOJ PODIELU PÔRODOV PODĽA SPÔSOBU PÔRODU

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 G2

V roku 2016 sa narodilo 57 564 živonarodených, teda o 1 949 viac ako v roku 2015 a 182 mŕtvonarodených detí (o 19 menej ako v roku 2015). Nízku pôrodnú hmotnosť do 2 500 g malo 4 300 živonarodených (7,5 %) a extrémne nízku hmotnosť do 1 000 g 194 (0,3 %). Podľa kraja trvalého bydliska bol najvyšší podiel narodených s hmotnosťou do 2 500 g v Košickom (10,6 %), Prešovskom (9,3 %) a Banskobystrickom kraji (8,7 %).
 
V zdravotníckych zariadeniach zomrelo do 28. dňa podľa hlásenia NCZI 89 detí. Novorodenecká mortalita detí s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou (do 1 000 g) predstavovala 159,8 mŕtvych na 1 000 živonarodených. S rastom hmotnosti dieťaťa novorodenecká úmrtnosť výrazne klesá.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2016 G3
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.