Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2013

Národné centrum zdravotníckych informácií vydáva pravidelne publikácie a štatistické prehľady mapujúce štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva v Slovenskej republike. V tomto roku zaradilo do svojho edičného programu novinku – publikáciu Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2013.
 
V ústavných zdravotníckych zariadeniach SR bolo v roku 2013 evidovaných 54 334 pôrodov s počtom 55 085 narodených detí (v tom bolo 54 914 živonarodených a 171 mŕtvonarodených detí). V porovnaní s rokom 2012 je to o 641 menej pôrodov a o 710 menej narodených detí.
 
Najviac pôrodov bolo u žien vo vekovej kategórii 25 – 29 rokov (31%) a 30 – 34 rokov (30%). Naďalej pokračuje znižovanie podielu mladších rodičiek vo vekových skupinách 18 – 19, 20 – 24 a 25 – 29 rokov a pretrváva nárast počtu starších rodičiek vo veku 35 – 39 a 40 – 44 rokov.
 
V absolútnych číslach vedie v počte pôrodov Prešovský a Košický kraj, avšak po prepočte na 1 000 žien v reprodukčnom veku je najvyšší počet pôrodov v Bratislavskom kraji (46,9 pôrodu), za ním nasleduje Prešovský (45,3) a Košický kraj (42,7). Najnižšiu hodnotu v roku 2013 dosahoval Nitriansky (34,0) a Trenčiansky kraj (36,6). Bratislavský kraj zaznamenáva najvýraznejší nárast pôrodnosti od roku 2004, o 15,4 pôrodu na 1 000 žien.
 
Počet spontánnych pôrodov (66,4% v roku 2013) od roku 2004 kontinuálne klesá na úkor zvyšujúcich sa operačných pôrodov. Podiel pôrodov cisárskym rezom zo všetkých pôrodov sa zvýšil z 19% (9 896) v roku 2004 na 31% (16 843) v roku 2013.
 
Z celkového počtu živonarodených detí bolo 51,3% chlapcov a 48,7% dievčat. Mimo zdravotníckeho zariadenia sa narodilo 198 detí. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g sa narodilo 4 182 (7,6%) novorodencov. Najvyšší podiel novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou zaznamenávame u mladých matiek do 19 rokov (14,9%), s väčším odstupom nasledujú staršie rodičky vo veku 40 a viac rokov (10,9%).
 
Vysoké percento 92,7% novorodencov je vyživované materským mliekom. Umelá výživa bola súčasne s materským mliekom alebo samostatne podávaná 22,6% živonarodených detí.