Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2016

Bratislava, 20. február 2018 - NCZI zverejnilo ďalší zo svojich pravidelných výstupov Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR, tentokrát vo forme xlsx a ods tabuliek. Prehľad prináša údaje o počte a štruktúre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach SR v roku 2016 a sieti zdravotníckych zariadení.
 
K 31. 12. 2016 prevádzkovalo na Slovensku 12 087 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 13 160 zdravotníckych zariadení, z nich najväčšiu časť (76,9 %) tvorili zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti (najmä ambulancie špecializovanej a ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti). Zariadenia lekárenskej starostlivosti tvorili zo siete zdravotníckych zariadení 14,7 % (predovšetkým verejné lekárne), ústavnej zdravotnej starostlivosti 1,4 % a hematologicko-transfúziologické zariadenia 0,1 %. Ostatné zdravotnícke zariadenia, ako napríklad zubná technika či očná optika, predstavovali 6,9 %.
 
Sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti pozostávala z 73 všeobecných a 42 špecializovaných nemocníc, 29 zariadení kúpeľnej starostlivosti, 18 liečební, 9 hospicov, 9 domov ošetrovateľskej starostlivosti a 1 zariadenia biomedicínskeho výskumu. V nich bolo k dispozícii 43 191 postelí, pričom 26,4 % tvorili postele v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.
 
V rámci ambulancií bolo v roku 2016 uskutočnených viac ako 68 275-tisíc návštev vrátane návštevnej služby. Na 1 obyvateľa tak pripadalo 12,56 návštevy ročne, čo je medziročný nárast o 0,05 návštevy. Najnavštevovanejšie boli ambulancie všeobecných lekárov. Všeobecného lekára pre deti a dorast navštívil pacient vo veku 0 až 17 rokov priemerne 6,5-krát ročne a všeobecného lekára pre dospelých navštívil pacient vo veku 18 a viac rokov priemerne 4,2-krát ročne.
 
Zdravotnú starostlivosť v ambulanciách v pracovnom aj mimopracovnom pomere zabezpečovalo po prepočte na 100 000 obyvateľov 214,88 pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek a 211,14 pracovných miest lekárov a zubných lekárov. Najviac pracovných miest lekárov a zubných lekárov v ambulanciách sme evidovali okrem Bratislavského kraja (288,59/100 000 obyvateľov), v Košickom (226,45/100 000) a Žilinskom kraji (209,96/100 000) a pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek v Bratislavskom (286,09/100 000), Žilinskom (225,24/100 000) a Trenčianskom kraji (210,72/100 000).

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2016 G1

Na posteľových oddeleniach pracovalo po prepočítaní na 100 000 obyvateľov 115,07 lekárov a zubných lekárov, najviac v Bratislavskom (187,61/100 000) a Košickom kraji (126,06/100 000). Viac pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek ako priemer za SR (308,72/100 000) bolo v Bratislavskom (413,14), Košickom (364,22), Žilinskom (331,91), Banskobystrickom (326,16) a Prešovskom kraji (309,45).

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2016 G2

V porovnaní s rokom 2015 klesol počet pracovných miest lekárov a zubných lekárov na 100 000 obyvateľov aj v ambulanciách (o 1,12) aj v posteľových zariadeniach (o 1,06). Počet pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek v ambulanciách sa medziročne nepatrne znížil (o 0,38) a v posteľových zariadeniach sa zase mierne zvýšil (o 0,32).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.