Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014

Zosumarizované údaje o počte a štruktúre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v slovenských zdravotníckych zariadeniach v minulom roku prináša najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014.
 
V roku 2014 bolo na Slovensku 13 040 zdravotníckych zariadení, z toho 10 141 zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 174 zariadení ústavnej starostlivosti (vrátane ambulantných častí), 1 749 zariadení lekárenskej starostlivosti a 12 hematologicko-transfúziologických zariadení.
 
Ambulantná zdravotná starostlivosť pozostávala z 2 863 ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti, 6 157 ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti, 19 ambulancií záchrannej zdravotnej služby, 107 zariadení poskytujúcich jednodňovú starostlivosť, 124 stacionárov, 71 polikliník, 179 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 524 útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 17 mobilných hospicov a 80 ambulancií lekárskej služby prvej pomoci.
 
Sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti tvorilo 73 všeobecných a 44 špecializovaných nemocníc, 17 liečební, 7 hospicov, 5 domov ošetrovateľskej starostlivosti, 27 zariadení kúpeľnej starostlivosti a 1 zariadenie biomedicínskeho výskumu. V uvedených zdravotníckych zariadeniach bolo k dispozícii 42 352 postelí.
 
Lekárenskú starostlivosť zabezpečovalo 1593 verejných lekární a ich pobočiek, 3 nemocničné lekárne, 1 verejná lekáreň – výučbová základňa, 110 výdajní zdravotníckych pomôcok, 5 výdajní audioprotetických pomôcok a 37 výdajní ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.