Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“.
 
Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
 
Hlavným motivátorom národného projektu je rozšíriť a zlepšiť údajovú základňu a otvoriť prístup k využívaniu údajov eZdravia a tak stimulovať používanie eZdravia ako takého (ľudia a lekári budú vidieť, že napĺňanie údajov má zmysel, keďže je možné ich využívať a/alebo mu to zjednodušuje život).
 
Inými slovami doplniť nástroje pre podporu poskytovania bezpečnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pacientom. Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je:
 • zber štruktúrovaných údajov a ich zápis do elektronickej zdravotnej knižky
 • vytvoriť predpoklady pre posilnenie prevencie v zdravotnej starostlivosti,
 • vytvorenie podmienok na lepšie zapojenie pacientov do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • zjednodušiť pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem,
 • zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných výkazov a rozšírením dátových prvkov v EZK špeciálne pre vykazovanie výkonov,
 • zavedenie nových štandardov pre mobilnú komunikáciu a vytvorenie predpokladov a služieb pre zavedenie platformy pre mzdravie,
 • štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát,
 • Otvorenie systému cez implementáciu aplikačných služieb (API), a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne služby,
 • vytvorenie predpokladov pre lepšie využitie údajov v eZdravie (MZ SR, ÚVZ SR, ÚDZS, ZP, NCZI),
 • Sprístupnenie nových dát pre občana,
 • Ukladanie výsledkov vyšetrení vrátane atribútov o obrazových záznamoch cez odkazy,
 • Implementácia nových biznis služieb v oblasti eZdravia.

Štúdia uskutočniteľnosti sa zaoberá elektronizáciou alebo rozšírením elektronických služieb nasledovných oblastí:
 
eVysetrenie
 • Zápis a zber fyzikálnych a fyziologických veličín
 • Doplnenie ošetrovateľskej dokumentácie
 • Doplnenie výkonov a štatistických atribútov
 • Doplnenie služieb na zápis a čítanie na rôznych platformách

eVykazovanie
 • Evidencia zdravotných výkonov a ich atribútov
 • Eliminovanie štatistických hlásení a zdravotných hlásení
 • Umožnenie prístupu Zdravotným Poisťovniam a rezortným organizáciám k anonymizovaným dátam

ePrevencie
 • Nastavenia a definovanie obsahu v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie ( PZS, Pacient, Poradne zdravia, ZP)
 • Zobrazovanie a algoritmu vyhodnotenie vitálnych a fyzikálnych hodnôt v kontexte zdravotnej dokumenácie
 • Manažment notifikácií (Lekár, Pacient)
 • Umožnenie zasielania notifikácií

Rozšírenie EZK
 • Doplnenie nových dátových štruktúr
 • Zobrazenie údajov detí v EZK rodičom
 • Smerníky na obrazovú dokumentáciu
 • Definovanie a dodržiavanie liečebného plánu
 • Štruktúrovanie vybranej klinickej dokumentácie v NZIS (dekurzy, zdravotné správy)

mZdravie
 • Rozšírenie API (mobilné a nové front-endy)
 • Certifikovanie aplikácií tretích strán
 • Rozšírenie štandardov (komunikačné a dátové)

Integrácie
 • Rozšírenie rozhraní na agendové systémy rezortných organizácií ako napr. ÚVZ SR, ZP, atď.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ je dostupný na webe www.nczisk.sk a v MetaIS.
 
Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 20. mája 2019.
 
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22. mája 2019 od 13:00 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová ul. 2, Bratislava.
 
Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 19. mája 2019.