Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“

Národné centrum zdravotníckych informácií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“.
 
Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020.
 
Úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácií sa uskutoční dňa 25.4.2019 o 9:00 v zasadačke č. 507 v Národnom centre zdravotníckych informácii na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave. Priebeh úvodného stretnutia bude zaznamenávaný. Súčasťou úvodného stretnutia bude:

 • Prezentácia pripravovaného projektu
 • Poskytnutie potrebných podkladov min. v rozsahu:
  • ŠÚ v MetaIS
  • Integračný manuál k existujúcim službám eZdravie

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte do 24.4.2019 do 12.00 hod. na adrese: michaela.kastlerova@nczisk.sk. Do e-mailu prosím uveďte názov spoločnosti, IČO a mená a počet prihlásených účastníkov. Z kapacitných dôvodov žiadame o účasť najviac dvoch zástupcov z jednej spoločnosti.
 
Hlavným motivátorom národného projektu je rozšíriť a zlepšiť údajovú základňu a otvoriť prístup k využívaniu údajov eZdravia a tak stimulovať používanie eZdravia ako takého (ľudia a lekári budú vidieť, že napĺňanie údajov má zmysel, keďže je možné ich využívať a/alebo mu to zjednodušuje život).
 
Inými slovami doplniť nástroje pre podporu poskytovania bezpečnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pacientom. Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je:

 • zber štruktúrovaných údajov a ich zápis do elektronickej zdravotnej knižky
 • vytvoriť predpoklady pre posilnenie prevencie v zdravotnej starostlivosti,
 • vytvorenie podmienok na lepšie zapojenie pacientov do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • zjednodušiť pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem,
 • zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných výkazov a rozšírením dátových prvkov v EZK špeciálne pre vykazovanie výkonov,
 • zavedenie nových štandardov pre mobilnú komunikáciu a vytvorenie predpokladov a služieb pre zavedenie platformy pre mzdravie,
 • štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát,
 • Otvorenie systému cez implementáciu aplikačných služieb (API), a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne služby,
 • vytvorenie predpokladov pre lepšie využitie údajov v eZdravie (MZ SR, ÚVZ SR, ÚDZS, ZP, NCZI),
 • Sprístupnenie nových dát pre občana,
 • Ukladanie výsledkov vyšetrení vrátane atribútov o obrazových záznamoch cez odkazy,
 • Implementácia nových biznis služieb v oblasti eZdravia.

Štúdia uskutočniteľnosti sa zaoberá elektronizáciou alebo rozšírením elektronických služieb nasledovných oblastí:
 
eVysetrenie
 • Zápis a zber fyzikálnych a fyziologických veličín
 • Doplnenie ošetrovateľskej dokumentácie
 • Doplnenie výkonov a štatistických atribútov
 • Doplnenie služieb na zápis a čítanie na rôznych platformách

eVykazovanie
 • Evidencia zdravotných výkonov a ich atribútov
 • Eliminovanie štatistických hlásení a zdravotných hlásení
 • Umožnenie prístupu Zdravotným Poisťovniam a rezortným organizáciám k anonymizovaným dátam

ePrevencie
 • Nastavenia a definovanie obsahu v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie ( PZS, Pacient, Poradne zdravia, ZP)
 • Zobrazovanie a algoritmu vyhodnotenie vitálnych a fyzikálnych hodnôt v kontexte zdravotnej dokumenácie
 • Manažment notifikácií (Lekár, Pacient)
 • Umožnenie zasielania notifikácií

Rozšírenie EZK
 • Doplnenie nových dátových štruktúr
 • Zobrazenie údajov detí v EZK rodičom
 • Smerníky na obrazovú dokumentáciu
 • Definovanie a dodržiavanie liečebného plánu
 • Štruktúrovanie vybranej klinickej dokumentácie v NZIS (dekurzy, zdravotné správy)

mZdravie
 • Rozšírenie API (mobilné a nové front-endy)
 • Certifikovanie aplikácií tretích strán
 • Rozšírenie štandardov (komunikačné a dátové)

Integrácie
 • Rozšírenie rozhraní na agendové systémy rezortných organizácií ako napr. ÚVZ SR, ZP, atď.

Samotnú štúdiu uskutočniteľnosti k pripravovanému projektu nájdete v MetaIS pod ID SU_334.

Aktualizácia 29.4.2019
 • Dňa 25.4.2019 prebehlo úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácii (PTK). V súlade metodikou ÚPVII prebehlo oslovenie trhu ako prvý procesný krok, na ktorom bola odprezentovaná štúdia uskutočniteľnosti a poskytnutá dokumentácia potrebná na zodpovedanie otázok. Záujem prejavilo 6 subjektov na základe zverejnenej informácie zo dňa 18.4.2019 na webovom sídle NCZI. Týmto sa zúčastneným subjektom chceme poďakovať za prejavený záujem pripraviť návrhy riešení na zverejnené otázky do 1.5.2019.
  O výsledkoch priebehu PTK a jeho výstupoch Vás budeme informovať na webovom sídle NCZI v súlade s harmonogramom zverejnenom v prílohe k PTK a metodickým pokynom ÚPVII.
 • Zverejnené podklady pre PTK sú dostupné tu: Súbor NZIS_PTK_NCZI_Dokumentacia.rar

Aktualizácia 3. 5. 2019
 • Do PTK sa zapojil jeden subjekt zodpovedaním otázok (Odpovede PTK.PDF), ktoré potvrdili korektnosť pripravovanej štúdie uskutočniteľnosti, vrátane rozpočtu.
 • Počas priebehu PTK boli doručené pripomienky (Pripomienky k SU.PDF) k štúdii uskutočniteľnosti, ktoré boli čiastočne zapracované
 • Zo strany účastníkov PTK neboli požadované ďalšie workshopy