Program publikovania štatistických výstupov 2021

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) aj v roku 2021 prinesie široké spektrum štatistických výstupov zo zdravotníckych dát spracovaných vo forme publikácií, publikačných tabuľkových výstupov a datasetov. Všetky plánované tituly sú zaradeného do Programu publikovania štatistických výstupov 2021 a predstavujú ucelený pohľad na konkrétnu zdravotnícku problematiku.
 
V tomto roku NCZI plánuje spracovať 36 tém zameraných na vybrané oblasti v zdravotníctve. Časť publikovaných výstupov prinesie výsledky zisťovaní o zdravotnom stave obyvateľstva a výskyte hlásených ochorení v SR. Ďalšie poskytnú prehľad o činnosti útvarov s konkrétnym odborným zameraním v zdravotníckych zariadeniach, o posteľovom fonde v ústavnej zdravotnej starostlivosti, o spotrebe liekov ako aj o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve. Štatistické výstupy poskytnú údaje za rok 2020, pričom budú obsahovať aj vývojové rady vybraných ukazovateľov.
Dôležitou súčasťou publikovaných titulov NCZI bude aj súborná publikácia Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky, ktorá ponúkne ucelený prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky v slovenskom aj v anglickom jazyku.
 
Program publikovania štatistických výstupov obsahuje základné informácie k vydávaným štatistickým výstupom, termíny ich vydania, periodicitu, formát a dátové zdroje.
Všetky doteraz spracované štatistické výstupy za predchádzajúce roky sú zverejnené na webovom sídle NCZI v časti Tematické štatistické výstupy.
 
Veríme, že prostredníctvom aktuálnej ponuky štatistických výstupov ešte viac priblížime témy z oblasti zdravotníckej štatistiky pre odbornú i laickú verejnosť a prispejeme tak k lepšej informovanosti a ich dostupnosti.