Podaj ruku a zachráň život

Tlačová správa, 10. september 2015 – Od roku 2003 patrí 10. september Svetovému dňu prevencie samovrážd, ktorý je pod záštitou Medzinárodnej asociácie na prevenciu samovrážd (IASP) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Témou na tento rok je ‘Prevencia samovrážd: Podaj ruku a zachráň život’ z anglického originálu ‘Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives.’ Cieľom je upozorniť na významnú úlohu poskytnutia pomoci v boji proti zbytočnej strate života.
 
Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií na Slovensku zomrelo v roku 2014 na dokonanú samovraždu 567 osôb, čo je o 61 menej ako v roku 2013. Medziročný pokles sme zaznamenali aj v počte pokusov o samovraždu, ktorých bolo hlásených 822 (o 150 menej ako v roku 2013).
 
V počte samovrážd prevažovali aj tento rok muži (493 osôb), čo je 87% zo všetkých samovrážd. Najčastejšie išlo o mužov vo veku 50 – 59 rokov (122 osôb). Samovraždy žien (74 osôb) tvoria z celkového počtu samovrážd 13%. Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u obidvoch pohlaví (333 mužov, 35 žien) bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie. Na druhom mieste to bol výstrel z ručnej zbrane (47 mužov a 1 žena) a nasledoval skok z výšky (34 mužov a 13 žien).
 
Počet samovražedných pokusov u mužov bol 425 a u žien 397, najčastejšie vo vekovej skupine 30-39 rokov u oboch pohlaví (114 mužov a 84 žien). Muži sa najčastejšie o samovraždu pokúsili sebapoškodením ostrým predmetom (120), ženy priotrávením liekmi (192). Z celkového počtu samovražedných pokusov tvorili demonštratívne pokusy 39%. U dievčat do 14 rokov bolo 79% pokusov vyhodnotených ako demonštratívne. Viac ako polovicu (50,2%) pokusov o samovraždu vykonali slobodní ľudia, vydaté ženy a ženatí muži sa podieľali 27%. Z hľadiska pracovného stavu sa najčastejšie o samovraždu pokúsili nezamestnaní (34,4%). Hlavným motívom činu pri pokusoch o samovraždu boli konflikty a rodinné problémy (39%), iné vnútorné osobné konflikty a problémy (24% prípadov) a nasledovali konflikty a existenčné problémy (10% prípadov).
 
Podľa trvalého bydliska bolo najviac samovrážd hlásených v Banskobystrickom (97) a Nitrianskom (80) kraji a najmenej v Košickom kraji (46). Najvyšší počet samovražedných pokusov bol hlásený v Bratislavskom (173) a Trnavskom (132) kraji a naopak najmenej ich evidujeme v Nitrianskom kraji (36).
 
Podľa štatistík WHO vo svete spácha samovraždu približne milión ľudí ročne, čo znamená, že každých 40 sekúnd si niekto zoberie život. Samovražda je celosvetovo dokonca druhou najčastejšou príčinou smrti vo vekovej skupine 15- 29 rokov. Podľa svetových prieskumov sú významným rizikovým faktorom pre samovražedné sklony duševné poruchy (najmä depresie a poruchy správania spôsobené konzumáciou alkoholu), a to hlavne v Európe a Severnej Amerike.
 
Porovnávanie počtu samovrážd je problematické, keďže niektoré krajiny nevedú presné údaje o dobrovoľných úmrtiach. Podľa štatistík OECD, najnižšia miera úmrtnosti v EÚ v dôsledku samovrážd je v juhoeurópskych krajinách ako Cyprus, Grécko, Malta, Taliansko, Španielsko a naopak najvyššie čísla zaznamenávajú v Litve, Maďarsku, Slovinsku a Lotyšsku. V týchto krajinách je miera dokonaných samovrážd až o 50% vyššia ako je EÚ priemer. V EÚ sú úmrtia na samovraždy 4-krát vyššie u mužov ako u žien. Medzi rokmi 2000-2011 miera dokonaných samovrážd v Európskych krajinách klesla o 20%, v Estónsku a Lotyšsku až o 35%, aj keď čísla samovrážd v týchto krajinách stále zostávajú nad priemerom EÚ. Naopak, v Grécku bol pozorovaný nárast samovrážd z 328 v roku 2007 na 508 v roku 2012, čo predstavuje viac ako 50%-ný nárast v priebehu 5-ročného obdobia, aj keď tieto čísla stále patria k najnižším v Európe.
Podaj ruku a zachráň život G1 
 
Zdroj: NCZI - Štatistické zisťovanie Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Podaj ruku a zachráň život G2 
 
Zdroj: NCZI - Štatistické zisťovanie Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Podaj ruku a zachráň život G3 
 
Zdroj: NCZI - Štatistické zisťovanie Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Podaj ruku a zachráň život G4 
 
Zdroj: NCZI - Štatistické zisťovanie Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Podaj ruku a zachráň život G5 
 
Zdroj: OECD Health Statistics, https://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm