Oznámenie k Obchodnej verejnej súťaži

Národné centrum zdravotníckych informácií v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení dňa 12.02.2016 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nebytových priestorov.
 
Súťažná komisia ponuky vyhodnotila dňa 23.02.2016 z hľadiska splnenia požiadaviek vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže a súťažných podmienok.
 
Víťazným návrhom obchodnej verejnej súťaže na základe vyhodnotenia sa stal SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava, IČO: 36 291 081. S výhercom bola dňa 04.03.2016 uzavretá zmluva o nájme nebytových priestorov.