Na opakovaný erecept je možné predpísať i zdravotnícke pomôcky

Lekári denne vyšetria 50 - 70 pacientov. Väčšina z nich odchádza s receptom. Nie malú časť tvoria chronickí pacienti, ktorí potrebujú lieky pravidelne. NCZI v apríli 2018 spustilo službu opakovaný erecept. Služba eliminuje návštevy v ambulancii len kvôli vystaveniu predpisu.
 
Vystavenie opakovaného ereceptu
  • Predpísaní opakovaného ereceptu rozhoduje vždy lekár.
  • Lekár urči periódu výberu a maximálny počet výberov. Platnosť ereceptu je maximálne 1 rok, maximálna dávka je najviac na 3 mesiace.
  • Opakovaný erecept je elektronický, netlačí sa.

Výber opakovaného ereceptu
  • Pacient musí prvý výber stihnúť v tzv. bežnej platnosti receptu.
  • Pre ďalší výber sa pacient dostaví do lekárne po uplynutí periódy, postup sa opakuje kým nie sú vyčerpané všetky povolené výdaje.
  • Skôr, ako je povolená perióda, sa predpísané lieky nedajú vybrať. Tiež nie je možné vybrať lieky na celé obdobie.
Vystavenie ereceptu sestrou a neatestovaným lekárom
 
Neatestovaný lekár

Pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky vrátanie individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby je predpisujúci lekár oprávnený písomne poveriť preskripciou a vytvorením preskripčného záznamu iného lekára, a to aj lekára, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, ale zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.
 
Čo to v praxi znamená

Neatestovaný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku (ZP) a dietetickú potravinu (DP) pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo ošetrení na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby. Takíto predpis musí mať uvedený kód „Poverujúceho“ lekára a v prípade, že sa jedná o liek, ZP alebo DP , ktorý je viazaný na preskripčné obmedzenie, musí toto „Poverujúci“ lekár spĺňať. Predpis môže byť vystavený len na kód oddelenia (a to v deň prepustenia pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti) alebo na kód ústavnej pohotovostnej služby.
 
Sestra môže predpisovať zdravotnícke pomôcky za splnenia zákonnej podmienky uvedenej v zákone 362/2011 (zákon 362/2011 Z. z., § 119 – Oprávnenie predpisovať zdravotnícke pomôcky sestrami alebo pôrodnými asistentkami).

Lekár môže opakovaný erecept kedykoľvek zneplatniť. Na opakovaný erecept je možné predpísať akýkoľvek liek okrem antibiotík a omamných látok.
 
Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept upravujú vyhlášky ministerstva zdravotníctva, .