NCZI vyhlási, v súvislosti so zavádzaním eHealth, verejné obstarávanie podporných služieb pre projekt elektronických služieb zdravotníctva...

Tlačová správa, 26. január 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ pripravuje verejné obstarávanie, predmetom ktorého sú podporné služby, tzv. „SLA“ /Service Level Agreement/ pre zabezpečenie dostupnosti informačného systému elektronického zdravotníctva eHealth /projekt eSO1 a eSO1+/.
 
Projekt eSO1, eSO1+:
Projekt eHealth /eSO1 a eSO1+/ bol ukončený v decembri 2015. Systém je teda funkčný v rámci funkcionalít ako Elektronická zdravotná knižka občana, Národný portál zdravia /www.npz.sk/, medikácia, preskripcia /recepty/ a dispenzácia, pacientsky sumár, záznamy z vyšetrení, výmenné lístky a ďalšie.
Momentálne sa realizuje podpora systému eHealth /eSO1 a eSO1+/ v rámci záručných podmienok. „Bezplatne sa odstraňujú všetky chyby systému, ktoré boli a sú identifikované, či už v rámci testovania, ako aj pilotnej prevádzky,“ spresnil riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš. Na vývoj projektu sa doteraz vynaložilo 39 166 666 miliónov eur bez DPH. Išlo o zdroje zo štrukturálnych fondov OPIS /Operačný program Informatizácia spoločnosti/ a zo štátneho rozpočtu SR.
 
Systém eHealth /eSO1 a eSO1+/ je zložitý informačný systém, ktorý na národnej úrovni zhromažďuje vybrané údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti občanom. Žiadne iné systémy nezabezpečia takú komplexnosť informácií o zdraví pacientov ako práve eHealth.
Tento systém v súčasnosti obsahuje 53 aplikácií. Každá aplikácia sa skladá z viacerých samostatných modulov. Aplikácie sú z bezpečnostných dôvodov umiestnené na 86 fyzických serveroch a ďalších 77 virtuálnych serveroch. Spolu teda na 163 serveroch. Všetky servery sú ošetrené prísnymi bezpečnostnými pravidlami a prvkami.
 
V rámci zabezpečenia systému eHealth /eSO1 a eSO1+/ je potrebný súbor opatrení, na ktoré NCZI pripravuje verejné obstarávanie. Ide konkrétne o službu reaktívnej a proaktívnej podpory a službu rozšírenej podpory aplikačnej časti riešenia:
  • V prípade neplánovaného výpadku systému eHealth, služba reaktívnej a proaktívnej podpory zabezpečí garantovanú dobu na odstránenie vzniknutého incidentu a obnovenie plnej funkcionality informačného systému.
  • Prostredníctvom služby rozšírenej podpory aplikačnej časti riešenia je NCZI pripravené pružne reagovať na zmeny vyplývajúce z postupného rozširovania systému do praxe, s cieľom zabezpečiť plné pokrytie a prevádzkovateľnosť informačného systému eHealth.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 4 700 000 eur bez DPH za jeden rok s tým, že NCZI plánuje uzavrieť zmluvu na obdobie 36 mesiacov s opciou na jeden rok. Požiadavka na obstarávanie je priamo súvisiaca s prevádzkou informačného systému elektronických služieb zdravotníctva /projekt eSO1 a eSO1+/. Bude hradená z finančných prostriedkov z rozpočtu NCZI. Na základe bežných praktík v oblasti informačných technológií sa podpora /support/ poskytuje v rozmedzí 10% - 20% z obstarávacej ceny diela ročne. Pri hodnote systému eHealth 39 166 666 miliónov eur bez DPH - uvedená suma 4 700 000 eur bez DPH ročne predstavuje menej ako 12 %.
 
Do verejného obstarávania sa budú môcť zapojiť záujemcovia zo Slovenska i zo zahraničia. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, aj vo Vestníku EÚ. Podstatným kritériom pre výber úspešného uchádzača bude najnižšia cena.
 
„Úžitok z elektronického zdravotníctva môžeme očakávať najmä v troch oblastiach - zdravotnej, ekonomickej a sociálnej. Snahou NCZI, aj rezortu zdravotníctva je, aby bol celý systém elektronizácie zdravotníctva v plnej prevádzke, podľa aktuálne platnej legislatívy, od 01.01.2018. Aj zabezpečenie podporných služieb informačného systému elektronického zdravotníctva je preto nevyhnutne dôležité pre rýchle a úspešné zavedenie eHealth-u do praxe,“ uviedol riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš.