NCZI pripravuje verejné obstarávanie na rozvoj dátovej základne zdravotníctva

Tlačová správa, 17. august 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ pripravuje verejné obstarávanie, predmetom ktorého je rozvoj Jednotnej referenčnej údajovej základne zdravotníctva /ďalej len „JRUZ“/. JRUZ v súčasnosti poskytuje všetkým oprávneným subjektom dátové zdroje súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ako aj ďalšie údajové služby potrebné pre činnosti NCZI.
 
„NCZI na základe už zhodnoteného stavu elektronického zdravotníctva na Slovensku, ako aj výsledkov záverov kontroly NKÚ SR, identifikovalo nové požiadavky, ktoré sa musia zrealizovať v súvislosti s pokračovaním tohto projektu, ako aj s ďalšími opatreniami, ktoré pripravuje rezort zdravotníctva. Elektronické zdravotníctvo sa v súčasnosti totiž nachádza v etape postupného pripájania sa ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému,“ uviedol riaditeľ NCZI Ing. P. Blaškovitš.
 
Rozvojom JRUZ získa NCZI ďalšie nevyhnutné funkcionality pre efektívnu správu, kontrolu, integráciu a zber dát pre administratívne registre - a to hlavne pre Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a Register zdravotných pracovníkov. Súčasťou rozvoja je aj integrácia na systémy Štatistického úradu SR a Ministerstva vnútra SR, a to hlavne na Registre právnických a fyzických osôb.
 
Na základe výhradných autorských práv a technických dôvodov viažucich sa k doterajšiemu dodávateľovi, NCZI plánuje uzatvoriť zmluvný vzťah s pôvodným dodávateľom diela, a to so spoločnosťou NESS Slovensko, a. s., ktorá je jediným subjektom disponujúcim výhradnými právami na dodávku systému JRUZ.
 
Predpokladaná hodnota zákazky je 3 500 000 eur bez DPH.
 
„Snahou všetkých zainteresovaných je, aby bol projekt elektronického zdravotníctva úspešne zavedený do reálnej praxe v čo najskoršom možnom čase. Rozvoj JRUZ je jeho nevyhnutnou súčasťou,“ spresnil riaditeľ NCZI Ing. P. Blaškovitš.