Kúpeľná liečba v SR 2017

Bratislava, 21. máj 2018 – Počet osôb odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie a to najmä zásluhou tuzemských pacientov. Najviac pacientov podstúpilo v roku 2017 kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva. Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo datasety, ktoré sledujú kúpeľnú starostlivosť na Slovensku. Podkladom pre spracovanie je Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12.
 
V roku 2017 ukončilo liečebný pobyt v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti spolu 168 013 pacientov, v tom 131 534 občanov SR a 36 479 cudzincov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet odliečených osôb o 0,6 % a oproti roku 2008 o 10,3 % (z 152 286 na 168 013). Rastie predovšetkým podiel liečených tuzemcov (v roku 2008 ich bolo 67,2 %, v roku 2017 už 78,3 %), podiel cudzincov naopak klesá (z 32,8 % v roku 2008 na 21,7 % v roku 2017).

Kúpeľná liečba v SR 2017 G1
 
V porovnaní s rokom 2008 sa u tuzemských pacientov zvýšil počet pobytov hradených poisťovňou o 15,9 % a hradených poistencom o 43,3 %. Do roku 2015 hradila poisťovňa viac ako 50 % pobytov, od roku 2016 sa tento podiel znížil na 49,1 % a v roku 2017 na 48,7 %.

Kúpeľná liečba v SR 2017 G2

Zo všetkých tuzemských pacientov bolo 75 890 žien a 55 644 mužov. Podľa pracovného stavu bol najvyšší počet liečených žien starobných dôchodkýň (20 619) a najvyšší počet mužov pravidelne zamestnaných (13 888) a až po nich starobných dôchodcov (13 308). V indikačných skupinách pre deti bolo odliečených celkovo 9 089 detí.
 
Dospelým pacientom bola najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (74,7 %), následne pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (12,5 %), choroby obehového ústrojenstva (4,6 %) a kožné choroby (2,5 %). Od roku 2008 pritom došlo k najväčšiemu nárastu pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 6 528 na 19 860 odliečených) a poklesu pri chorobách tráviaceho ústrojenstva (z 11 573 na 1 298 odliečených).

Kúpeľná liečba v SR 2017 G3

Detskí pacienti boli v rámci kúpeľnej starostlivosti liečení najmä pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (49,2 %), choroby pohybového ústrojenstva (30,8 %), nervové choroby (8,7 %) a kožné choroby (4,9 %). Rovnako ako u dospelých aj pri deťoch sme zaznamenali najväčší nárast za posledných desať rokov pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 1 824 na 4 469) a poklesu pri chorobách tráviaceho ústrojenstva (z 544 na 287).

Kúpeľná liečba v SR 2017 G4

Podrobnejšie informácie nájdete v analytických tabuľkových výstupoch.