Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo obsiahlu analytickú publikáciu Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012, ktorej cieľom je prezentovať údaje o výskyte zhubných nádorov v Slovenskej republike spracované Národným onkologickým registrom SR (NOR SR), ktorý je súčasťou NCZI.
 
Okrem podrobných údajov o nových zhubných nádoroch a ich incidencii na celoštátnej úrovni, prináša publikácia informácie o sledovaných ukazovateľoch v jednotlivých krajoch a okresoch Slovenska, čo je pre monitorovanie regionálnych rozdielov vo výskyte zhubných nádorov z epidemiologického hľadiska veľmi dôležité.
V publikácii sa uvádzajú údaje o klinických štádiách ochorení všetkých novodiagnostikovaných prípadov z roku 2012, údaje o úmrtnosti ako aj informácia o prevalenčných počtoch evidovaných pacientov so zhubným nádorom za príslušné obdobie.
 
Vysoká kvalita spracovania prezentovaných dát a ich analýza vytvárajú podklad pre hodnotenie efektivity zdravotnej i sociálno-ekonomickej starostlivosti o onkologických pacientov ako i pre prípravu preventívnych opatrení v rámci zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov.
Publikácia spolu s publikačnými tabuľkovými výstupmi je dostupná TU.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií a Národný onkologický register SR prinášajú rozšírený obsah údajov o onkologických ochoreniach aj prostredníctvom interaktívnej webovej platformy. Ide o interaktívny nástroj poskytujúci vizualizáciu výstupných údajov z NOR SR prostredníctvom grafického zobrazenia absolútnych počtov prípadov, ich percentuálneho zastúpenia a epidemiologických indikátorov (ukazovateľov) výskytu choroby ako incidencia a úmrtnosť. Prezentácia výstupov NOR SR taktiež ponúka vizualizáciu odhadovaného výskytu onkologických ochorení na Slovensku ako aj jeho porovnanie v medzinárodnom kontexte.