Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017

Bratislava, 14. január 2019 – Ochorenia, pre ktoré sú deti a mladiství sledovaní vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast, sa nemenia a naďalej prevládajú respiračné a očné ochorenia. Obľúbenosť dojčenia je na Slovensku stále pomerne vysoká, pričom najviac dojčených detí je v Bratislavskom kraji.
 
Zo zozbieraných a spracovaných informácií zverejnených v najnovšej štatistike Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že ku koncu roka 2017 evidovali lekári vo svojich ambulanciách 1 122 274 detí a mladých ľudí do 26 rokov. Počet návštev pacientov v ambulanciách (vrátane návštevnej služby) dosiahol 6,46-mil. Najčastejšie navštevované boli ambulancie v Prešovskom (18 %) a Košickom kraji (17 %).
 
Najviac návštev u lekára ročne pripadá na deti do jedného roka. V roku 2017 to bolo až 18,9 návštev na jedno dieťa. U detí vo veku 1 – 5 rokov počet návštev klesol na 7,6-krát za rok, 6 – 14 roční navštívili ambulanciu priemerne 5-krát, 15 – 18 roční 4,8-krát za rok a mladiství vo veku 19 – 26-rokov len 2,5-krát.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 G1 
 
Lekári pre deti a dorast vykonali takmer 5,96-mil. vyšetrení, z nich 16 % bolo v rámci prevencie. Deti do jedného roka absolvovali najviac vyšetrení (17,1 na jednu evidovanú osobu) aj preventívnych prehliadok (8,5). Najmenej vyšetrení (2,3) aj preventívnych prehliadok (0,3) bolo evidovaných u mladých ľudí vo veku 19 až 26 rokov.
 
Na Slovensku naďalej pretrváva priaznivý stav vo výžive detí materským mliekom. V roku 2017 bolo až 52,4 % plne dojčených detí do konca 6. mesiaca života. Pre porovnanie - v roku 2009 bolo plne dojčených len 45,4 % detí. Podľa územia sídla ambulancie najviac takto živených detí bolo v Bratislavskom (59,7 %), Žilinskom (55,8 %) a Prešovskom kraji (55,5 %) a najmenej v Banskobystrickom (44,3 %) a Nitrianskom kraji (44,3 %).
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 G2 
 
Najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami u detí a mládeže boli choroby dýchacej sústavy (z nich viac ako 60 % tvorili alergické ochorenia). Na tieto ochorenia sa po prepočítaní na 10-tisíc evidovaných liečilo 1 242 detí vo veku 0 – 18 rokov (medziročný nárast o 2,2 %, oproti roku 2013 o 11,3 %) a 1 131 mladistvých vo veku 19 – 26 rokov (medziročný nárast o 8,3 %, oproti roku 2013 o 24,6 %).
Nasledovali choroby oka a očných adnexov (deti 530/10 000, mladiství 810/10 000) a choroby kože a podkožného tkaniva (deti 390/10 000, mladiství 394/10 000), z ktorých viac ako polovicu ochorení tvorila atopická dermatitída.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.