Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014

Najnovšia zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014 prináša údaje o činnosti nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie. Z diagnóz zistených v roku 2014, pre ktoré boli pacienti liečení rádioterapiou, sa u žien najčastejšie vyskytoval zhubný nádor prsníka (2 720 pacientiek) a u mužov zhubný nádor prostaty (1 082 pacientov pacientov).
 
Klinická onkológia
Ambulancie klinickej onkológie zaznamenali v minulom roku 711 168 návštev pacientov (z toho 3% tvorili deti a mladiství). Vykonaných bolo 488 309 vyšetrení onkologických pacientov a 48 219 preventívnych vyšetrení.
V liečbe pacientov prevláda liečba chemoterapiou, ktorú podstúpilo 82 322 pacientov (o 11 156 osôb viac ako v roku 2013). Podporná liečba bola poskytnutá 34 420 pacientom a paliatívna liečba 23 909 pacientom. Náklady na liečivá klinickej onkológie dosiahli 34 180-tisíc eur (pokles oproti predchádzajúcemu roku spôsobilo aj to, že časť cytostatík bola zaobstaraná centrálnym nákupom príslušnou zdravotnou poisťovňou).
Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014

Radiačná onkológia
V ambulanciách radiačnej onkológie bolo uskutočnených 175 086 návštev pacientov (0,2% detí a mladistvých). Zo všetkých vykonaných vyšetrení tvorili 45% ožarovacie plány, nasledovali vyšetrenia na simulátore (35%) a CT skenovania pre plánovanie rádioterapie (20%). 37 326 bolo pacientov liečených externou rádioterapiou (z toho 11 206 protinádorovou terapiou a 26 120 nenádorovou terapiou) a 783 pacientov brachyterapiou. Z protinádorových terapeutických výkonov bola najčastejšie realizovaná externá rádioterapia lineárnymi urýchľovačmi (89%) a z nenádorových terapeutických výkonov externá röntgenová terapia (83%).
Podľa diagnózy zistenej v roku 2014 boli mužskí pacienti liečení žiarením najmä na zhubný nádor prostaty (1 082 pacientov), zhubný nádor priedušiek a pľúc (649 pacientov) a zhubný nádor konečníka (558 pacientov). U žien sa najčastejšie vyskytoval zhubný nádor prsníka (2 720 pacientiek), zhubný nádor tela maternice (529) a zhubný nádor krčka maternice (528).
 
Nukleárna medicína
Pracoviská nukleárnej medicíny vykázali 46 447 návštev pacientov, z nich 96% bolo pacientov vo veku 19 a viac rokov.
Z 1 049 terapeutických aplikácií, ktoré boli pacientom podávané, boli najčastejšie aplikácie na liečbu karcinómu štítnej žľazy (908).