Činnosť kardiologických ambulancií

Tlačová správa, 17.09.2015 – Až takmer 600-tisíc pacientov bolo v uplynulom roku pravidelne sledovaných v kardiologických ambulanciách. Ďalších vyše 85-tisíc ľudí do pravidelného sledovania kardiológov v priebehu roka pribudlo. Najväčšiu skupinu tvorili osoby vo veku 45-64 rokov. Hneď za nimi nasledujú deti a mladí ľudia do 24 rokov.
 
Kardiológov počas roka navštívilo viac ako 1,2-mil. pacientov. Najviac navštevovanými boli ambulancie v Košickom (19%) a Bratislavskom kraji (17%), v čom sa odráža i fakt, že v týchto krajoch sú vysokošpecializované zdravotnícke zariadenia so zameraním na kardiológiu s nadregionálnym významom. Najnižšia návštevnosť bola vykázaná v Trnavskom kraji (7%).
 
V pravidelnom sledovaní kardiológov bolo v minulom roku celkovo 597 001 osôb. Najväčšiu skupinu tvorili pacienti vo veku 45-64 rokov (171 979), nasledovali deti a mladí ľudia vo veku 0-24 rokov (143 284 osôb).
 
Do pravidelného sledovania kardiológovia počas roka prijali 86 743 pacientov s takmer rovnakým zastúpením mužov aj žien. Najväčší počet pacientov bol opäť vo veku 45-64 rokov (25 339 osôb). Druhou najpočetnejšou skupinou boli deti a mladí ľudia do 24 rokov. Do sledovania ich počas roka pribudlo 20 185 a tvorili tak až 23% z celkového počtu novoprijatých osôb.
Činnosť kardiologických ambulancií 
 
Spomedzi novozistených ochorení boli v prípade detí a dorastu najčastejšie diagnostikované poruchy srdcového rytmu a hypertenzné choroby. U sledovaných osôb vo veku 25 – 64 rokov dominovali hypertenzné choroby. Počet diagnostikovaných ischemických ochorení srdca narastá spolu s vekom, pričom vyšší výskyt je u mužov. Vo veku 45 – 64 rokov bol počet pacientov s týmto ochorením 6-násobne vyšší ako u 25 – 44-ročných.
U 65- a viacročných sú ischemické choroby srdca najčastejšie zisťovanými ochoreniami obehovej sústavy.