Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015

Bratislava, 7. september 2016 – Prehľad o pacientoch sledovaných v kardiologických ambulanciách na Slovensku podľa veku, pohlavia a vybraných diagnóz sumarizuje štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2015. Počet pravidelne sledovaných pacientov v kardiologických ambulanciách v minulom roku presiahol 640 tisíc. Oproti roku 2014 sa ich počet zvýšil o 43 818 osôb.
 
V roku 2015 zaznamenali kardiologické ambulancie v SR vyše 1,2-mil. návštev pacientov. Najviac navštevovanými boli ambulancie Košického (18,7 %) a Bratislavského kraja (17,8 %), kde sa nachádzajú vysokošpecializované zdravotnícke zariadenia so zameraním na kardiológiu. Najmenej pacientov bolo v ambulanciách Trnavského (6,9 %) a Žilinského kraja (9,6 %).
 
V sledovaní kardiologických ambulancií bolo v minulom roku celkovo 640 819 pacientov (323 417 mužov a 317 402 žien). Najväčšiu skupinu tvorili pacienti vo veku 45-64 rokov (177 081osôb ), druhou najpočetnejšou skupinou boli deti a mladí ľudia vo veku 0-24 rokov (156 918 osôb).
 
Do pravidelného sledovania kardiológov pribudlo 78 617 nových pacientov (39 618 mužov a 38 999 žien). Z hľadiska veku bolo najviac novoprijatých pacientov vo vekovej kategórii 65 a viac rokov (326,8 osôb na 10 000 obyvateľov), 45-64 rokov (155,1/10 000) a 0-24 rokov (134,8 /10 000).

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015 
 
Najvyšší počet pacientov bol liečený na hypertenzné choroby (185 231 osôb), ischemické choroby srdca (146 331) a poruchy srdcového rytmu (118 341).
 
Najčastejšou novozistenou diagnózou u pacientov do 24 rokov boli poruchy srdcového rytmu, v populácii 25-64 ročných prevládali hypertenzné choroby. U 65- a viacročných sú najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami ischemické choroby, pričom vyšší výskyt zaznamenávame u mužov.