Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016

Bratislava, 23. máj 2017 - Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prezentuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a o ich vývoji v minulých rokoch. Z údajov vyplýva, že choroby z povolania najčastejšie postihujú ľudí pracujúcich v priemyselnej výrobe, za ktorými nasledujú pracovníci z oblasti ťažby a dobývania.
 
V roku 2016 bolo Národnému centru zdravotníckych informácii hlásených 316 prípadov chorôb z povolania (180 mužov a 136 žien). V porovnaní s rokom 2015, s celkovým počtom 328 hlásených novopriznaných chorôb z povolania, došlo v roku 2016 k poklesu hlásených chorôb z povolania o 12 prípadov, čo predstavuje pokles o 3,7 %. V kontexte hlásených profesionálnych poškodení zdravia z práce ide o historicky druhý najnižší počet hlásených chorôb z povolania. Menej ich bolo iba v roku 2013, kedy bolo zaznamenaných 301 prípadov.
 
Vývoj počtu chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 G1

Podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2016 bola najčastejšie hlásenou chorobou z povolania choroba končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia končatín (celkovo 173 zamestnancov, čo predstavuje viac ako polovicu zo všetkých hlásených chorôb z povolania).
 
Nasledovalo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi s 46 hlásenými prípadmi.
 
Ďalšími v poradí boli infekčné a parazitárne ochorenia (23zamestnancov), porucha sluchu z hluku (19 zamestnancov), profesionálne dermatózy (12 zamestnancov) a profesionálna bronchiálna astma (11 zamestnacov).
 
Najviac postihnutých chorobami z povolania zaznamenali v uplynulom roku zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (131 hlásení), v Žilinskom kraji (72) a v Banskobystrickom kraji (49). Najmenej hlásení bolo zaevidovaných z Prešovského kraja (6), z Nitrianskeho kraja (2). V Trnavskom kraji nebola hlásená dokonca ani jedna choroba z povolania.
 
Počet novopriznaných chorôb z povolania podľa sídla organizácie vzniknutej choroby

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 G2

Podľa sídla organizácie
, kde choroba z povolania vznikla, bol v uplynulom roku najvyšší počet chorôb z povolania hlásený v Košickom kraji (90) v Banskobystrickom kraji (69) a Trenčianskom kraji (49).
 
Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (166 prípadov), v ťažbe a dobývaní (60) a v zdravotníctve (25).
 
Najčastejšie boli chorobou z povolania postihnutí pracujúci medzi 50.- 54. rokom života (75 zamestnancov) a 55.- 59. rokom života (65 zamestnancov).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.