Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo pravidelnú štatistickú publikáciu Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015. Publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2006 až po rok 2015. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali historicky druhý najnižší počet hlásených chorôb z povolania.
 
V roku 2015 bolo na Slovensku hlásených 328 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv (213 mužov, 115 žien). V porovnaní s rokom 2014 s celkovým počtom 373 hlásených chorôb z povolania, došlo v roku 2015 k poklesu hlásených chorôb z povolania o 45 prípadov, čo predstavuje pokles o 12,1 %. V kontexte hlásených profesionálnych poškodení zdravia z práce ide o historicky druhý najnižší počet hlásených chorôb z povolania. Menej ich bolo iba v roku 2013, kedy sme zaznamenali 301 prípadov.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015 

Najčastejšou chorobou z povolania v roku 2015 bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín (celkovo 156 zamestnancov).
 
Druhým najčastejším s celkovým počtom 64 hlásených zamestnancov bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi.
 
Poruchy sluchu z hluku (30 zamestnancov) boli treťou najčastejšou chorobou z povolania.
 
Najviac novopriznaných chorôb z povolania hlásili v uplynulom roku zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (133 hlásení), v Banskobystrickom kraji (83) a v Žilinskom kraji (75). Najmenej hlásení sme zaevidovali z Nitrianskeho kraja (3) a Prešovského kraja (2).
 
Podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla, bol najvyšší počet chorôb z povolania v r. 2015 hlásený v Banskobystrickom kraji (103) v Košickom kraji ( 89) a Žilinskom kraji (46 ).
 
Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (150 prípadov), v ťažbe a dobývaní (71), v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (36) a v zdravotníctve (28).
 
Najčastejšie boli chorobou z povolania postihnutí pracujúci medzi 55.- 59. rokom života (77 zamestnancov) a 45.- 49. rokom života (68 zamestnancov), čo predstavuje 44,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania.