Profil verejného obstarávateľa

Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č.153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo zákaziek na poskytnutie služieb postupuje NCZI v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ Národné centrum zdravotníckych informácií je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ.
Štatutárny orgán Ing. Róbert Suja - riaditeľ
Adresa Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
IČO 00165387
DIČ 2020830119
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
Kontaktná osoba Ing. Janka Kavčiaková
Internetová adresa (URL): www.nczisk.sk
Podľa § 49a ods. 1 písmeno a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje verejný obstarávateľ všetky doklady a dokumenty v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní v Profiloch verejných obstarávateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.


Dátum poslednej aktualizácie: 06.04.2021