Cenník

Cenník poskytovania informácií a služieb v NCZI

platný od 01.7.2014

Základné poplatky
Čiernobiela tlač / kópia A4 0,11
A4 obojstranne 0,21
A3 jednostranne 0,16
A3 obojstranne 0,21
Farebná tlač / kópia A4 jednostranne 0,72
Expresný príplatok - kópia z fondu SlLK na počkanie (len do 15 strán, jednostranne) + 50 %
Manipulačný poplatok za kopírovanie a napaľovanie dát na jedno médium
disketa 3,5" 1 ks 0,50
CD ROM 1 ks 1,40
Skenovanie A4 0,50
Obálka A6 0,05
A5 0,05
A4 0,05
Náklady spojené s odoslaním informácií (poštové poplatky) podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
Odosielanie informácií cez internet bezplatne
Knižničné poplatky
Registrácia platnosť 365 dní 2,00
Preukaz používateľa individuálny 2,00
kolektívny 8,00
Jednorazový vstup do knižnice bez registrácie 1,00
Medziknižničná výpožičná služba originál dokumentu bezplatne
Rešeršné služby
Sadzba za spracovanie rešerše 1 hodina 17,70
Výstup z elektronických databáz -tlač A4 0,21
Expresný príplatok + 50% z celkovej ceny rešerše
Periodická špecializovaná rešerš z medicínskych odborných časopisov
  do 50 kľúčových slov 20 €/ 1 rešerš
50-100 kľúčových slov 25 €/ 1 rešerš
nad 100 kľúčových slov 30 €/ 1 rešerš
Cenník sankčných poplatkov
Strata preukazu používateľa manipulačný poplatok 4,00
Poškodenie čiarového kódu manipulačný poplatok 2,00
Poškodenie alebo strata dokumentu manipulačný poplatok 8,00
Poškodenie alebo strata dokumentu výšku úhrady určuje knižničný poriadok
Zisťovanie adresy pri neoznámení zmeny osobných údajov 4,00
Prekročenie výpožičnej lehoty
I. upomienka (bez písomného vymáhania) za 1 titul 0,50
II. upomienka (30 dní po prvom prekročení výpožičnej lehoty) za 1 titul 1,50
III. upomienka – riaditeľská (30 dní po II. upomienke) za 1 titul 3,50
IV. upomienka – pokus o zmier (30 dní po III. upomienke) za 1 titul 7,00

Po vystavení faktúry je možné fakturovanú sumu uhradiť:
  • v pokladni NCZI, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, na 4. poschodí č. dverí 404, počas pokladničných hodín,
  • v čase mimo pokladničných hodín v priestoroch SlLK na prízemí č. dverí 006,
  • poštovou poukážkou,
  • bezhotovostným prevodom na č. účtu IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
     BIC: SPSRSKBA