História

Zdravotnícka štatistika na Slovensku má bohatú históriu. Jej počiatky sa objavujú už v roku 1939. Od tohto obdobia prešiel zber štatistických údajov rôznymi inštitúciami a oddeleniami. Vývoj zdravotníckej štatistiky na našom území by sme mohli zhrnúť nasledovne:

1939 – vznikol Štátny zdravotný ústav – štatistické oddelenie evidovalo a spracúvalo údaje o zdravotnom stave obyvateľstva
1948 – k štatistickým údajom o zdravotnom stave sa pridalo sledovanie zdravotníckych zariadení a činnosť a stav pracovníkov
1952 – vzniklo Stredisko pre zdravotnícku štatistiku, čím sa vytvorili predpoklady aj pre vedenie a evidovanie posteľových zariadení
1960 – vznikol Ústav zdravotníckej štatistiky, ktorý rozvíjal sledovanie zdravotníckej štatistiky na Slovensku
1976 – ústav sa ďalej rozvíjal a dobudovával svoju materiálno-technickú základňu. Inštaloval počítač druhej generácie ARITMA 101
1981 – začala sa využívať nová výpočtová technika SM 3-20
1982 – vznikol Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ). Zmena charakteru práce viedla aj k zmene organizačnej štruktúry a taktiež k zmene názvu ústavu. ÚZIŠ Bratislava a ÚZIS Praha zabezpečovali väzbu budovania a prevádzky automatizovaného spracovania údajov jednotného zdravotníckeho informačného systému v ČSSR.
1990 – 2000 – prevádzka, aktualizácia a rozvoj rezortného zdravotníckeho informačného systému (ZIS) pre potreby strategického rozhodovania a operatívneho riadenia MZ SR. V tomto období nastal rozvoj zdravotníckej štatistiky v oblasti zberu a metodiky definovania zdravotníckych indikátorov pre potreby domácich a najmä zahraničných užívateľov z dôvodu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. ZIS slúžil na sledovanie úrovne a kvality poskytovania zdravotníckej starostlivosti, na riadenie a výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva a zabezpečenia zdravotníckych indikátorov za Slovenskú republiku, na základe požiadaviek medzinárodných inštitúcií ako WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.
2006 – vzniklo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Cieľom centra je vybudovať materiálnu a odbornú bázu na zabezpečenie rozvoja zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovanie knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva v SR. NCZI je partnerom pre analogické inštitúcie v Európske únii, ale aj vo svete.