Správa majetku štátu

Národné centrum zdravotníckych informácií pri správe majetku štátu postupuje podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti zverejňuje v Registri ponúkaného majetku štátu, informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky informácie v nasledovných prípadoch:
 
  • (trvalo) prebytočný nehnuteľný a vymedzený hnuteľný majetok štátu určený na prevod správy iným správcom majetku štátu, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,
  • dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený do nájmu.
 
www.ropk.sk - Register ponúkaného majetku štátu

www.majetokstatu.sk - Centrálna evidencia majetku, informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku
 

PONUKOVÉ KONANIE – k. ú. Rača
vyhlásené v zmysle Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z.z. v platnom znení.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Rača obec BA- m.č. Rača, okres Bratislava III, zapísaného na LV č. 4250, a to :

  • pozemku parc. reg. C č. 1294/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2380 m², v spoluvlastníckom podiele 1236/10000 a 1223/10000,
  • stavby súp. č. 7532 postavenej na pozemku parc. C č. 1294/13, v spoluvlastníckom podiele 1236/10000 a 1223/10000.

Charakteristika nehnuteľného majetku:
Budova a pozemok pod budovou sú situované na Výhonskej ul.č.1 v Bratislave. Budova má 7 nadzemných podlaží, bola využívaná na administratívne a prevádzkové účely. Celý objekt je v priemernom technickom stave. Jedná sa o prevod spoluvlastníckeho podielu s tým, že každý s 3 spoluvlastníkov užíva určité časti budovy zodpovedajúce spoluvlastníckeho podielu. NCZI pritom užíva 2.,3. a 5.,6. nadzemní podlažie. Užívané priestory vo výmere 1756 m2 sú vhodné na administratívne účely ako kancelárie, prípadne ako sklady, archív a pod. Štandard vnútorného vybavenia je priemerný a vyžaduje stavebné investície, tak ako celá budova. Správu budovy zabezpečuje majoritný vlastník na základe zmluvy spoluvlastníkov.
 
 
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na bezodplatný prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie - k.ú. Rača - neotvárať" na adresu :
Národné centrum zdravotníckych informácií,
Odbor hospodárskej správy a majetku
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
 
Lehota na doručenie ponúk : od 15.8.2019 do 30.9.2019
 
Dátum poslednej aktualizácie: 14.8.2018