Správa majetku štátu

Národné centrum zdravotníckych informácií pri správe majetku štátu postupuje podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti zverejňuje v Registri ponúkaného majetku štátu, informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky informácie v nasledovných prípadoch:
 
  • (trvalo) prebytočný nehnuteľný a vymedzený hnuteľný majetok štátu určený na prevod správy iným správcom majetku štátu, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,
  • dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený do nájmu.
 
www.ropk.sk - Register ponúkaného majetku štátu

www.majetokstatu.sk - Centrálna evidencia majetku, informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku
 
Dátum poslednej aktualizácie: 13.1.2020