Výstupy z Národného onkologického registra Slovenskej republiky (NOR SR)

Vďaka dlhoročnej, viac ako 40-ročnej existencii Národného onkologického registra Slovenskej republiky (NOR SR), spracované údaje umožňujú sledovanie geografických a časových trendov výskytu onkologických ochorení na Slovensku. Spracované dáta a ich analýza sú podkladom pre preventívne opatrenia ako aj intervenčné aktivity v rámci zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov.

Infografiky prezentujú epidemiologickú situáciu onkologických ochorení na Slovensku na národnej aj regionálnej úrovni na základe spracovaných údajov NOR SR od roku 1978 aktuálne po rok 2014. Rozšírené sú o doteraz nepublikované detailnejšie pohľady na epidemiologické ukazovatele výskytu choroby: incidenciu zhubných nádorov a úmrtnosť (mortalita) na nádorové ochorenia. Poskytujú vizualizácie výstupných údajov z NOR SR prostredníctvom absolútnych počtov prípadov a tiež ich percentuálne zastúpenia.

Súčasťou infografík sú najmä:
  • sledované ukazovatele incidencie a úmrtnosti v triedení podľa jednotlivých krajov a okresov Slovenska,
  • ukazovatele v triedení podľa pohlavia a päť-ročných vekových skupín,
  • prepočty výskytu podľa špecifických relatívnych mier na počet obyvateľov SR (hrubá, vekovo-špecifická a štandardizovaná incidencia),
  • pohľad na incidencie podľa klinických štádií (sledované od roku 2000) a najčastejších lokalít zhubných nádorov,
  • porovnanie vývoja incidencie a vývoja úmrtnosti najčastejších lokalít a diagnóz zhubných nádorov,
  • ukazovatele prezentujúce kvalitu NOR SR:
    • vývoj podielu incidenčných prípadov nádorových ochorení doplnených z úmrtného listu a mikroskopicky potvrdených incidenčných prípadov nádorových ochorení,
    • vývoj pomeru úmrtnosti k incidencii (MIR – Mortality Incidence Ratio).

Dátum poslednej aktualizácie: 11.07.2023