Rozhranie: PNP_1_02 Výdavky na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenia

Typ záznamu PNP_1_02

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_PNP11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_PNP21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_PNP31  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spoločnosti0_PNP41  
ZASTUPENIE_PRE     varchar150   Hlásené za spoločnosť0_PNP111  
SIDSPOL_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Názov obce0_PNP51  
DATVYK     date     Odoslané dňa0_PNP61  
PRIEZVISKO_ZOST     varchar100   Meno a priezvisko0_PNP71  
TEL     varchar35   Telefón0_PNP81  
EMAIL     varchar128   E-mail0_PNP91  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_PNP101  
VYD_MARKET     float2   Výdavky na marketing111  
VYD_PROP_LIEK     float2   Výdavky na propagáciu lieku121  
PC   ÁNOinteger4OPNP1_02_2Poradové číslo2   1  
PRIJEMCA_TYP   ÁNOvarchar1OPNP1_02_2PZS vs. ZP2   2  
PRIJEMCA_NAZOV   ÁNOvarchar150OPNP1_02_2Obchodné meno PZS / Názov ZP2   3  
PRIJEMCA_ULICA   ÁNOvarchar250OPNP1_02_2Sídlo príjemcu Ulica a popisné číslo2   4  
PRIJEMCA_OBEC   ÁNOvarchar12OPNP1_02_2Sídlo príjemcu Obec2   5  
PRIJEMCA_ZP_MENO     varchar200OPNP1_02_2Meno zdravotníckeho pracovníka2   6  
PRIJEMCA_ZP_PRIEZV     varchar100OPNP1_02_2Priezvisko zdravotníckeho pracovníka2   7  
PRIJEMCA_ZP_POVOL     varchar3OPNP1_02_2Zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka2   8  
DAR_UCEL   ÁNOvarchar2OPNP1_02_2Účel plnenia2   9  
DAR_PEN     float2OPNP1_02_2Peňažné plnenia v EUR2   10  
DAR_NEPEN     float2OPNP1_02_2Nepeňažné plnenia v EUR2   11  
DAR_OZN     varchar256OPNP1_02_2Označenie škúšania/štúdie2   12  
DAR_NAZOV     varchar250OPNP1_02_2Názov lieku / liečiva / skupiny liečív2   13  
ICO_3OS     varchar20OPNP1_02_2IČO tretej osoby2   14  
MENO_3OS     varchar150OPNP1_02_2Názov resp. Obchodné meno / Meno a Priezvisko tretej osoby2   15  
ULICA_3OS     varchar250OPNP1_02_2Sídlo tretej osoby Ulica a popisné číslo2   16  
OBEC_3OS     varchar12OPNP1_02_2Sídlo tretej osoby Obec2   17  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S6 uve?te meno zdravotn?ckeho pracovn?ka, nako?ko ste uviedli v st?pci S2 za pr?jemcu typ Zdravotn?cky pracovn?k. /PRIJEMCA_TYP; PRIJEMCA_ZP_MENO/."FORCHECK(i, IF(RiS2== "1" , NOT ISNULL(RiS6), TRUE))2i={1-PR}   RiS6  
2"Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S7 uve?te priezvisko zdravotn?ckeho pracovn?ka, nako?ko ste uviedli v st?pci S2 za pr?jemcu typ Zdravotn?cky pracovn?k. /PRIJEMCA_TYP; PRIJEMCA_ZP_PRIEZV/."FORCHECK(i, IF(RiS2== "1" , NOT ISNULL(RiS7), TRUE))2i={1-PR}   RiS7  
3"Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S8 uve?te povolanie zdravotn?ckeho pracovn?ka, nako?ko ste uviedli v st?pci S2 za pr?jemcu typ Zdravotn?cky pracovn?k. /PRIJEMCA_TYP; PRIJEMCA_ZP_POVOL/."FORCHECK(i, IF(RiS2== "1" , NOT ISNULL(RiS8), TRUE))2i={1-PR}   RiS8  
4"Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S12 uve?te patri?n? Ozna?enie, nako?ko v s?pci S9 uv?dzate ??el plnenia ako 01-, 02- alebo 03-. /DAR_OZN, DAR_UCEL/."FORCHECK(i, IF(RiS9== "01" OR RiS9== "02" OR RiS9== "03" , NOT ISNULL(RiS12), TRUE))2i={1-PR}   RiS12  
5"Modul 2: V riadku R"+i+" ste neuviedli ?iadnu hodnotu plnenia (st?pec S10 alebo S11), nutn? overi? s platnou legislat?vou. /DAR_PEN; DAR_NEPEN/."Forcheck(i, (RiS10 <>0) OR (RiS11<>0))2i={1-PR}   RiS10;RiS11ÁNO
7"Modul 2: Uve?te I?O alebo N?zov tretej osoby na riadku R"+i+" v st?pcoch S14 a S15, nako?ko ste v st?pci S17 uviedli Obec s?dla tretej osoby /ICO_3OS; MENO_3OS, OBEC_3OS/."Forcheck(i, IF( NOT ISNULL(RiS17), NOT ISNULL(RiS14) OR NOT ISNULL(RiS15) , TRUE))2i={1-PR}   RiS14;RiS15ÁNO
8"Modul 2: Uve?te Obec s?dla tretej osoby na riadku R"+i+" v st?pci S17, nako?ko ste v st?pci S16 uviedli ulicu s?dla tretej osoby /OBEC_3OS; ULICA_3OS/."Forcheck(i, IF( NOT ISNULL(RiS16), NOT ISNULL(RiS17) , TRUE))2i={1-PR}   RiS17ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):